Message from the Pastor on September 5


Dear Brothers and Sisters in Christ,

Greetings in the Lord!

We at St Thomas More are very excited to participate in an initiative of our Bishop!

Bishop McElroy is a very educated man and also has the heart of a shepherd. He is concerned about the way COVID has impacted our participation in the Eucharist. So, beginning next Sunday and for the following two Sundays after that, we will have the privilege to hear Bishop McElroy or one of his handpicked ministers preach about the Eucharist.

The beauty of this initiative is that all of us in the diocese will be receiving the same message, whether we speak English, Spanish, or Vietnamese. The homilies will be videos , which might seem strange at first, but the genius of video homilies is that we can share them with people who stay at home on Sundays, whether they watch the streaming/recorded Masses or not. These homilies will be available on our website and distributed through email. Therefore, we truly will all be receiving the same message.

The second step of this initiative is for the pastor (me) to preach about the Eucharist, and then to have a series of “teaching Masses” where the priest will explain why we do what we do in the Eucharist.

Now comes your part: how to prepare. I would like you to earnestly pray that you and all members of St Thomas More be open to this initiative. Prepare yourselves to encounter it with the excitement I have right now. And especially, let us pray for two things: that our sisters and brothers who are able to rejoin us at Sunday liturgies do so. Secondly, and maybe most importantly, let us pray for an end to this pandemic which forces many of us to stay at home on Sundays.

The Eucharist is the most important of the sacraments, so it is with great joy that we approach this opportunity to deepen our spirituality and educate ourselves in its graces.

Join me in prayer as we prepare for this message from the Bishop.

In Christ,
Fr Brent

 

 

Ông bà và anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Xin gửi lời chào trong Thiên Chúa!

Chúng ta, tại giáo xứ St. Thomas More, rất vui mừng được tham gia vào một khởi xướng của Đức Giám Mục của chúng ta!

Đức Giám Mục MCElroy là một người rất học thức và cũng có tấm lòng của một mục tử. Ngài lo lắng về vấn đề COVID đã tác động đến việc chúng ta tham dự vào Bàn Thánh. Vì vậy, bắt đầu từ Chúa Nhật tuần tới và hai Chúa Nhật kế tiếp sau đấy, chúng ta sẽ được đặc ân nghe Đức Cha McElroy hoặc một vị trong những vị mục tử được ngài tuyển chọn giảng về Bí Tích Thánh Thể.

Cái hay của sáng kiến này là tất cả chúng ta trong giáo phận sẽ nhận được cùng một thông điệp cho dù chúng ta nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, hay tiếng Việt. Các bài giảng là những videos mà thoạt nghe chúng có vẻ lạ lẫm, nhưng điều đặc biệt của những bài giảng video là chúng ta có thể chia sẻ chúng với những người phải ở nhà trong những ngày Chúa Nhật, cho dù họ có xem Thánh Lễ trực tuyến hoặc được thâu lại hay không. Những bài giảng này sẽ có trên trang mạng của chúng ta và cũng sẽ được gửi qua email. Do đó, chúng ta thực sự sẽ nhận được cùng một thông điệp.

Bước thứ hai của sáng kiến này là để các linh mục chánh xứ (như tôi) giảng về Bí Tích Thánh Thể, và rồi sẽ có một loạt các “Thánh Lễ giảng dạy” trong đó vị linh mục sẽ giải thích tại sao chúng ta làm những gì chúng ta làm trong Bí Tích Thánh Thể.

Bây giờ đến phần của quý ông bà và anh chị em: phải chuẩn bị thế nào. Tôi mong muốn quý ông bà và anh chị em tha thiết cầu nguyện cho mình và cho mọi thành viên trong giáo xứ St. Thomas More đón nhận sáng kiến này. Hãy chuẩn bị để đón nhận nó với nỗi háo hức như tôi hiện có. Và đặc biệt, chúng ta hãy cầu xin hai điều: xin cho các anh chị em của chúng ta, những người có thể trở lại cùng chúng ta tham dự phụng vụ trong các ngày Chúa Nhật, đều làm được như vậy. Thứ đến, và có thể là điều quan trọng hơn hết, chúng ta hãy cầu xin cho cơn đại dịch đã buộc nhiều người trong chúng ta phải ở nhà trong ngày Chúa Nhật, được mau chấm dứt.

Bí tích Thánh Thể quan trọng bậc nhất trong các bí tích, vì vậy đây là một niềm vui lớn lao cho chúng ta được cơ hội này để đào sâu tâm linh và giáo dục bản thân mình trong các ân sủng của nó.

Hãy cùng tôi cầu nguyện trong khi chúng ta chuẩn bị đón nhận thông điệp này từ Đức Giám mục.

Trong Đức Kitô,
Cha Brent