Mission Sunday–Welcome Fr. Gary!


Mission Sunday—
Welcome Fr. Gary!

Fr. Gary Wiesmann, the Director of Mission Awareness for the Diocese of Mandeville, Jamaica, W.I., is with us this weekend to provide us with the opportunity to exercise our ministry of mission, helping those who are less fortunate than us.

Please take time to read the profile of the Diocese of Mandeville that is the insert included in today’s bulletin.

 

See the flyer

 

Chúa Nhật Truyền Giáo—
Chào mừng cha Gary!

Cha Gary Wiesmann, Giám Đốc Cơ Quan Quảng Bá Việc Truyền Giáo cho giáo phận Mandeville, Jamaica, W.I., hiện diện với chúng ta cuối tuần này, để giúp chúng ta có cơ hội thực hiện sứ vụ truyền giáo của mình là giúp đỡ những kém may mắn hơn chúng ta.

Xin quý ÔBACE đọc tình hình của giáo phận Mandeville được kèm trong tờ “bulletin” hôm nay.