Open Your Hearts to Life | Hãy Mở Cõi Lòng Cho Sự Sống


Open Your Hearts to Life

October is Respect Life Month. As Catholics we are mindful that we are pro-life from womb to tomb. May we pray for and be active on behalf of the many and various pro-life ministries!

Intercessions for Life

For Francis our Pope, Robert our Bishop, John our Auxiliary Bishop, Michael our Pastor, for all the clergy, religious, and laity, that everything we say and do will witness to God’s merciful love for every human being, we pray…

For Donald Trump our President, for Gavin Newsom our Governor, for all leaders in government that they might work to protect the lives of all human beings, both before and after birth, we pray…

For all whose hearts ache from the loss of a child by abortion: that God will heal them with the balm of his mercy, we pray…

For those who pray at abortion facilities, who march for life or who witness to the rights of all human beings: that God might guide and strengthen them, we pray…

For an end to all laws that permit the taking of innocent human life and all laws permitting the use of the death penalty, we pray…

For children who are physically or mentally challenged: that they be cared for in loving and nurturing environments, we pray…

For those who have grown old and weak: that we might see God’s beauty in their fragility, we pray…

For the 11 million undocumented immigrants in our midst: that their families may stay united, that they may find peace and security through reform of our immigration laws, and that they may be offered a pathway to citizenship, we pray…

For teachers in medical and nursing schools: that their love for life and healing might inspire their students, we pray…

For the families of those condemned to die: that their hope in the Resurrection might strengthen them in their time of sorrow, we pray…

For those who are homeless, addicted, imprisoned, or in the grip of sin: that, following Christ’s example, we might seek them out and show them the love God has for them, we pray…

O God, hear our prayer!

 

 

Hãy Mở Cõi Lòng Cho Sự Sống

Tháng 10 là Tháng của Sự Sống. Là người Công giáo, chúng ta biết rằng chúng ta bảo vệ sự sống ngay khi còn trong bụng mẹ cho đến lúc qua đời. Chúng ta hãy cầu nguyện và tích cực tham gia những mục vụ bảo vệ sự sống!

Lời Nguyên cho Sự Sống

Chúng ta hãy cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Robert, Đức Giám Mục Phụ Tá John, Cha Chánh Xứ Michael, cho tất cả các tu sĩ, các tôn giáo, và giáo dân, để tất cả những gì chúng ta nói và làm sẽ làm chứng rằng tình yêu nhân từ của Thiên Chúa là cho mỗi con người, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Gavin Newsom, cho tất cả các nhà lãnh đạo trong chính phủ để họ có thể bảo vệ sự sống của toàn nhân loai, cả trước và sau khi sinh, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho những người đang khổ đau mất con vì phá thai được Chúa chữa lành bằng lòng thương xót của Ngài, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho những người đang cầu nguyện tại các cơ sở phá thai, những người đang đấu tranh bảo vệ sự sống hay làm chứng cho nhân quyền được Chúa hướng dẫn và thêm sức, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho tất cả các luật cho phép cất đi sự sống của con người và các luật cho phép sử dụng án tử hình sớm được hủy bỏ, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho những thanh niên bị thách thức về thể xác hay tinh thần được chăm sóc trong môi trường yêu thương và dưỡng dục, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho những người già yếu thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa trong sự mỏng dòn của họ, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho 11 triệu người nhập cư không giấy tờ đang ở giữa chúng ta đây được đoàn tụ với gia đình, tìm thấy được bằng an và an toàn thông qua sự cải cách luật nhập cư của chúng ta, và họ được hướng dẫn cách nhập tịch, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho các giảng viên các trường y và trường điều dưỡng để tình yêu với sự sống và sự chữa lành của họ sẽ truyền cảm hứng cho các học sinh của họ, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho gia đình có những người bị kết án tử hình để niềm hy vọng của họ vào Sự Phục sinh sẽ nâng đỡ họ trong lúc đau khổ, chúng ta cầu xin Chúa

Chúng ta hãy cầu cho những người vô gia cư, nghiện ngập, bị tù đày hay đang sống trong tội lỗi được theo gương Đức Kitô, chúng ta có thể tìm đến với họ và chỉ cho họ nhận ra tình yêu Thiên Chúa đã dành cho họ, chúng ta cầu xin Chúa

Lạy Chúa, hãy nhận lời chúng con cầu!