Our Director of Stewardship


Our Director of Stewardship

On June 30 2019, Chris Smith retired as the Director of Stewardship/Development after 17 years of faithful service to our Parish.

In the reorganization of Parish Staff, her position was divided into two parts: Director of Stewardship and Director of Development.

Ron Briseno was hired as our new Business Manager replacing Deacon John Fredette who took a position with the Culture of Life Services (COLFS).

The position of Director of Development was added to Ron’s position as Business Manager.

Kim Wright was hired as the new Director of Stewardship.  Since that time she has provided a very admirable ministry.

I would like to especially note her oversight in November when we celebrated “Stewardship Renewal Month.”

Unfortunately Kim has needed to offer her resignation due to increasingly greater family demands.

Kim will be missed but she will continue in a volunteer position overseeing our Parish Welcome Ministry.

Thank you, Kim!

As we say “Thank You” to Kim, we also get to welcome Jen Frost as she becomes the new Director of Stewardship.

Jen and her husband, Andy, and their son, Adam, are “fixtures” in our Parish.  They have been very active Parishioners for the past 16 years!

What a gift the Parish has been given: Kim Wright and now Jen Frost…two women who love the Lord, love our Faith Community, and demonstrate that love by serving our Parish in so many ways.

Jen begins her ministry on February 1, 2020.

Jen, welcome to this new position! We all look forward to your continued activity in our Parish but now in this new capacity.

God is good!  All the time!

—Fr. Mike Ratajczak, Pastor

Kim

 

Jen

 

Giám Đốc Đóng Góp của Chúng Ta

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, bà Chris Smith về hưu khỏi chức Giám Đốc Đóng Góp/Phát Triển sau 17 năm chung thủy phục vụ Giáo Xứ chúng ta.

Trong việc tái tổ chức nhân viên của Giáo Xứ, vai trò của bà ta được tách làm hai: Giám Đốc Đóng Góp và Giám Đốc Phát Triển.

Ron Briseno được nhận vào làm Quản Lý Kinh Doanh thay Thầy Phó Tế John Fredette đã đổi đi làm cho Culture of Life Services – (COLFS).

Chức vụ Giám Đốc Phát Triển đã được giao thêm cho Giám Đốc Quản Lý Kinh Doanh Ron.

Kim Wright đã được nhận vào làm Giám Đốc Đóng Góp. Từ lúc ấy, công việc mục vụ của bà thật tuyệt vời.

Tôi muốn ghi nhớ một cách đặc biệt việc bà điều hành trong tháng 11 khi chúng ta tổ chức “Tháng Tái Đóng Góp”.

Tiếc thay bà Kim xin từ chức vì gia đình cần bà nhiều hơn.

Bà Kim sẽ đươc nhớ đến nhưng bà ta sẽ tiếp tục làm thiện nguyện lo cho ban Tiếp Đón.

Cám Ơn, Kim!

Khi chúng ta nói “Cám Ơn” bà Kim, chúng ta cũng chào đón Jen Frost, người Giám Đốc Đóng Góp mới.

Jen và chồng, anh Andy, và con trai của họ, Adam, là những người “kỳ cựu” của Giáo Xứ chúng ta. Họ là những giáo hữu tích cực suốt 16 năm qua!

Đúng là món quà Giáo Xứ nhận được: Kim Wright và bây giờ là Jen Frost … hai người đàn bà yêu Chúa, yêu cộng đoàn Đức Tin chúng ta, và thể hiện tình yêu đó qua việc phục vụ Giáo Xứ chúng ta bằng rất nhiều cách.

Jen bắt đầu công việc của cô vào ngày 1 tháng 2, năm 2020.

Xin chào đón Jen trong chức vụ mới! Tất cả chúng tôi mong chờ những sinh hoạt liên tục của cô trong Giáo Xứ nhưng bây giờ với vai trò mới.

Chúa tốt lành! Luôn như vậy!

—LM Chánh Xứ, Mike Ratajczak