Our New Pastor: Fr. Brent Kruger (August 5, 2021)


Dear Parishioners of St. Thomas More,

Greetings in Christ!

I am honored and humbled that Bishop McElroy has asked me to be your next pastor.

Although I am big and tall, you will find that I am very kind and approachable. I have a listening ear and a heart shaped for ministry.

I am newly incardinated into the Diocese, having spent 30 years in the Congregation of Holy Cross (the Notre Dame priests and brothers—so to say that I like college football is an understatement). My previous ministries have included running a homeless shelter/soup kitchen that served 1,000 meals a night; parish ministry; and college professor. I have a PhD in Biblical Studies from Catholic University in Washington, DC. I love Scripture and sharing what I know about God’s word! I am also passionate about Social Justice ministry, so I am excited to see that St Thomas More is already very involved on that front.

I will able to join you on August 20, and I will be present to introduce myself and greet you at all the Masses on that weekend.

A final thought: I am stepping into the shoes of a great and beloved man whom you all miss. I cannot be who he was, so I ask you to be merciful in your comparisons.

Let us keep each other in prayer!

Peace,

Fr. Brent Kruger

 

Cùng quý ông bà và anh chị em Giáo Hữu St. Thomas More quý mến,

Xin Gửi Lời Chào Quý Vị Trong Đức Kitô!

Tôi lấy làm vinh dự và hèn mọn được Đức Giám Mục McElroy bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ kế tiếp của quý ông bà và anh chị em.

Mặc dù tôi cao lớn nhưng ông bà và anh chị em sẽ thấy rằng tôi lại hiền lành và dễ gần gũi. Tôi có được đôi tai biết lắng nghe và một trái tim trọn trao cho công việc mục vụ.

Tôi vừa mới được chuyển sang Giáo Phận sau khi đã trải qua 30 năm trong Dòng Thánh Giá (gồm các linh mục và các thầy Nhà Thờ Đức Bà – vì vậy nói rằng tôi thích bóng chầy đại học là nói không đúng sự thật lắm). Công tác mục vụ trước đây của tôi bao gồm: việc điều hành một nhà tạm trú cung cấp 1.000 bữa ăn mỗi đêm cho kẻ không nhà; mục vụ giáo xứ; và là giáo sư đại học. Tôi có bằng Tiến Sĩ Kinh Thánh từ đại học Catholic University ở Washington, DC. Tôi yêu mến Kinh Thánh và thích chia sẻ những gì tôi biết về lời Chúa! Tôi cũng đam mê mục vụ Công Lý Xã Hội, vì vậy tôi rất vui mừng khi thấy giáo xứ St. Thomas More đã tham gia tích cực vào mặt trận này.

Tôi sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 8, và tôi sẽ hiện diện trong mọi Thánh Lễ cuối tuần ấy để tự giới thiệu bản thân mình và để chào quý ông bà và anh chị em.

Một suy nghĩ cuối: Tôi đang xỏ vào đôi giày của một người đàn ông tuyệt vời và rất đáng mến mà quý ông bà và anh chị em đang tưởng nhớ đến. Tôi không thể là con người của ông ấy (cha Mike) được, vì vậy tôi xin ông bà và anh chị em hãy khoan dung trong việc so sánh của quý ông bà và anh chị em.

Luôn nhớ nhau trong kinh nguyện!

Chúc bình an,

LM Brent Kruger