Padre Pio’s Prayer after Holy Communion


My Sisters and Brothers in Christ, I share with you St. Padre Pio’s Prayer after Holy Communion.

Here is one more Prayer/Reflection that will help us move through these difficult days.

Hang on to Jesus! Hang on to STM, your Faith Family!

Stay with Me Lord!

Stay with me, Lord, for it is necessary to have You present so that I do not forget You. You know how easily I abandon You.

Stay with me, Lord, because I am weak and I need Your strength, that I may not fall so often.

Stay with me, Lord, for You are my life and without You I am without fervor.

Stay with me, Lord, for You are my light and without You I am in darkness.

Stay with me, Lord, to show me Your will.

Stay with me, Lord, so that I hear Your voice and follow You.

Stay with me Lord, for I desire to love You very much and always be in Your company.

Stay with me, Lord, if You wish me to be faithful to You.

Stay with me, Lord, as poor as my soul is I want it to be a place of consolation for You, a nest of love.

Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close and life passes, death, judgment and eternity approaches. It is necessary to renew my strength, so that I will not stop along the way and for that, I need You. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows. O how I need You, my Jesus, in this night of exile!

Stay with me tonight, Jesus, in my life with all its dangers, I need You.

Let me recognize You, as Your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic Communion be the Light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart.

Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to You, if not by Communion, at least by grace and love.

Stay with me, Lord, for it is You alone I look for, Your Love, Your Grace, Your Will, Your Heart, Your Spirit, because I love You and ask no other reward but to love You more and more.

With a firm love, I will love You with all my heart while on earth and continue to love You perfectly during all eternity. Amen

Padre Pio’s Prayer after Holy Communion

 

Cùng quý anh chị em trong Đức Kitô, tôi xin chia sẻ với anh chị em Lời Cầu Nguyện sau Chịu Lễ của Thánh Padre Pio.

Sau đây lại một Lời Cầu Nguyện / Suy niệm nữa nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những ngày khó khăn này.

Hãy bám vào Đức Giêsu! Hãy bám vào STM, Gia Đình Đức Tin của anh chị em!

Hãy Ở Lại Cùng Con Chúa Ơi!

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì cần có Chúa hiện diện để con không quên Chúa. Chúa biết con dễ dàng xa lìa Chúa ra sao rồi.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, bởi vì con yếu đuối và con cần sức mạnh của Chúa, để con không thường xuyên gục ngã.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì Chúa là nguồn sống của con và không có Chúa, con sẽ hết nhiệt thành.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì Chúa là nguồn sáng của con và không có Chúa, con sẽ chìm vào tăm tối.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, để tỏ cho con Thánh Ý của Chúa.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, để con nghe được tiếng Chúa và bước theo Chúa.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì con mong muốn được yêu Chúa thật nhiều và luôn được ở bên Chúa.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, nếu Chúa muốn con trung thành với Chúa.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì con muốn tâm hồn nghèo khó của con là nơi an ủi cho Chúa, một tổ ấm tình yêu.

Xin hãy ở lại cùng con, lạy Chúa Giêsu, vì trời đã muộn và ngày sắp tàn và sự sống sẽ qua, sự chết, việc phán xét và cuộc sống đời sau cận kề. Con cần phải được hồi sức, để con sẽ không dừng lại giữa đường và do đó, con cần đến Chúa. Trời đã muộn và cái chết cận kề. Con sợ bóng tối, những cơn cám dỗ, sự khô khan, thập giá, những nỗi buồn. Lạy Chúa Giêsu của con, trong đêm lưu đày này, con cần đến Chúa xiết bao!

Hãy ở lại cùng con đêm nay, lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời với bao nỗi hiểm nguy, con cần đến Chúa.

Xin cho con nhận biết Chúa, như các môn đệ đã nhận ra Chúa lúc bẻ bánh, để việc Chịu Thánh Thể sẽ là Ánh Sáng xua tan bóng tối, là sức mạnh nâng đỡ con, là niềm vui độc nhất của lòng con.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì vào lúc lâm chung, con muốn được kết hợp với Chúa, nếu không bởi Chịu Lễ, thì ít nhất là bởi ân sủng và tình yêu.

Hãy ở lại cùng con, Chúa ơi, vì con tìm kiếm chỉ một mình Chúa, Tình Yêu, Ân Điển, Thánh Ý, Trái Tim, Thánh Thần của Chúa, bởi vì con yêu Chúa và không đòi hỏi một phần thưởng nào khác ngoài việc yêu thương Chúa ngày một nhiều.

Con sẽ yêu Chúa bằng một tình yêu bền vững với hết lòng con khi còn tại thế và con sẽ tiếp tục yêu Chúa trọn vẹn ở đời sau. Amen

—Lời Cầu Nguyện sau Chịu Lễ của Thánh Padre Pio