Moving Forward in the Time of the Pandemic | Tiến Tới Trong Thời Đại Dịch


CDC Guidelines Clarification

Moving Forward in the Time of the Pandemic

My Sisters and Brothers,

In these Great Fifty Days of Easter, may the celebration of the Resurrection of Jesus fill you with new life, new hope, and new beginnings.

As we hear and read the news, we know that there is light at the end of the tunnel of this Pandemic.

We are at the beginning of the end!

Considering CDC, State, County, and Diocesan Guidelines, this is the way in which we continue to move forward into the future:

 1. We are planning for a “soft-reopening” of the Parish as of Pentecost Sunday, May 23.

  In-person Parish meetings can take place. The Upper and Lower levels of the Parish Center will be open for meetings following just these guidelines: masks and spatial distancing. The taking of temperatures and making reservations will not be needed.

  Our present Liturgical Schedule will continue until the end of May.

  Beginning May 31, following just the guidelines of masks and spatial distancing, and no longer taking temperatures and no need for making reservations, we will return to our Liturgical schedule pre-COVID-19:

  Morning Mass, Monday through Friday, 8:15am

  Saturday Vigil Mass, 5:00pm

  Sunday Masses, 8:30am, 10:30am and 1:00pm (Vietnamese)

  Confessions, 3:30pm on Saturdays and 2:00pm on Sundays (Vietnamese)

 2. Beginning in September, if there are no other new complications, we will return to “normal.” Presently we are planning for life as it was, pre-COVID-19: all in-person meetings with no social distancing, etc. Time will tell!
 3. Governor Newsom has been stating that “California Will Fully Reopen” on June 15. When we are aware of what that will entail and what CDC, County, and Diocesan guidelines are because of that, we will re-evaluate our situation at that time.

In the meantime, it is important that we follow the guidelines that help to keep us safe.

As we move forward, we continue to persevere with hope and patience into our new reality…

Take Care! Hang Tough! Stay Sweet!

Hang on to Jesus…

–Fr. Mike

 

Tiến Tới Trong Thời Đại Dịch

Cùng quý anh chị em,

Trong Năm Mươi Ngày Trọng Đại của Mùa Phục Sinh này, xin Lễ Chúa Giêsu Sống Lại đổ tràn trên anh chị em đời sống mới, niềm hy vọng mới, và những khởi đầu mới.

Như chúng ta đã nghe và đọc tin tức, chúng ta biết rằng đã có ánh sáng le lói ở cuối đường hầm của cơn Đại Dịch này!

Chúng ta đang ở phần đầu của đoạn cuối này!

Dựa theo những Hướng Dẫn của CDC, Tiểu Bang, Quận Hạt, và của Giáo Phận, dưới đây là cách chúng ta sẽ tiến tới trong tương lai:

 1. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho việc “mở cửa giáo xứ lại một phần” vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 23 tháng 5.

  Có thể có các buổi họp diện đối diện của Giáo Xứ. Tầng Trên và Tầng Dưới của Hội Trường nhà xứ sẽ được mở lại cho các buổi họp chỉ tuân theo các hướng dẫn về: đeo khẩu trang và giữ giãn cách. Đo thân nhiệt và ghi danh trước sẽ không còn cần nữa.

  Lịch trình Phụng Vụ hiện tại vẫn được tiếp tục cho đến cuối tháng 5.

  Kể từ ngày 31 tháng 5, chỉ tuân theo các hướng dẫn về đeo khẩu trang và giữ giãn cách, và sẽ không có đo thân nhiệt và không cần ghi danh trước. Chúng ta sẽ quay lại lịch trình Phụng Vụ của mình thời trước COVID-19:

  Thánh Lễ buổi sáng: từ thứ Hai đến thứ Sáu, lúc 8:15 sáng
  Thánh Lễ thứ Bảy: lúc 5:00 chiều
  Thánh Lễ Chúa Nhật: 8:30 sáng, 10:30 sáng và 1:00 chiều (tiếng Việt)
  Giải tội: 3:00 chiều thứ Bảy và 2:00 chiều Chúa Nhật (tiếng Việt)

 2. Kể từ tháng 9, nếu không có biến chứng mới nào, chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt “bình thường”. Hiện nay, chúng tôi đang lên kế hoạch cho cuộc sống như nó vốn có từ trước COVID-19: mọi buổi họp diện đối diện không cần giữ giãn cách xã hội, v.v… Thời gian sẽ trả lời!

 3. Thống Đốc Newsom đã tuyến bố rằng “California Sẽ Hoàn Toàn Mở Cửa Trở Lại” vào ngày 15 tháng 6. Khi chúng tôi biết việc này sẽ kéo theo những gì và các hướng dẫn của CDC, Tiểu Bang, Quận Hạt, và của Giáo Phận lúc ấy ra sao, chúng tôi sẽ lượng giá lại tình hình của chúng ta vào thời điểm ấy.

Trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ các hướng dẫn chúng giúp giữ chúng ta được an toàn.

Khi chúng ta tiến tới, chúng ta tiếp tục kiên trì với hy vọng và kiên nhẫn vào các thực tế mới…

Hãy bảo trọng! Vững vàng! Ngọt ngào!

Hãy bám vào Đức Giêsu…

–Cha Mike