Pastor’s Note for February 26


Pastor’s Note

St Thomas More is committed to Social Justice and Stewardship. Right now, there are two major events in our world that need our attention and help: the earthquake in Turkey/Syria, and the war in Ukraine. I have asked for a special envelope to be attached to the bulletin, so that we can help our sisters and brothers who are enduring these disasters.

Please make a check out to St Thomas More, and in the memo write “Turkey-Ukraine.” You can also donate online at stmoside.org/Turkey-Ukraine

We will collect all donations and then send the total to Catholic Relief Services with the stipulation that half of the money is designated for Ukraine and half for the earthquake victims.

Allow me to share part of my daily prayer with you:

Dear Lord,
Wherever there is death and dying and destruction and devastation and despair,
wherever there is pain and suffering and sickness and sadness, evil and sin,
wherever there is anger and broken relationships, loss of faith, or no faith;
Please Lord,
Bring growth and healing and thriving and life and flourishing and hope,
love, joy, peace, reconciliation, and faith.
Food where there is famine and water where there is drought.
For the need and the sorrow of all the world,
Let us implore the mercy of heaven.
Amen.

Lá thư Cha Chánh Xứ

Giáo xứ St Thomas More cam kết thực hiện Công bằng Xã hội và Bảo Vệ Môi Trường. Hiện nay, có hai sự kiện lớn trên thế giới cần sự quan tâm và giúp đỡ của chúng ta: trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ/Syria và cuộc chiến ở Ukraine. Tôi đã yêu cầu có một phong bì đặc biệt đính kèm với tờ bản tin, để chúng ta có thể giúp đỡ các anh chị em của chúng ta đang phải chịu đựng những thảm họa này.

Chi phiếu xin trả cho St Thomas More, và trong phần ghi nhớ xin ghi “Turkey.” Ông bà và anh chị em cũng có thể đóng góp trực tuyến, www.stmoside.org/Turkey-Ukraine

Chúng tôi sẽ nhận mọi đóng góp và sẽ gửi toàn bộ số tiền cho Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo với quy định là một nửa số tiền sẽ dành cho Ukraine và một nửa cho các nạn nhân của động đất.

Cho phép tôi chia sẻ với ông bà và anh chị em một phần lời cầu nguyện hằng ngày của tôi:

Lạy Chúa,
Bất cứ nơi nào có chết chóc và hủy diệt và tàn phá và tuyệt vọng,
bất cứ nơi nào có đau đớn và đau khổ và bệnh tật và buồn bã, xấu xa và tội lỗi,
bất cứ nơi nào có giận dữ và các mối quan hệ tan vỡ, mất niềm tin hay không có niềm tin;
Xin Chúa,
Ban cho sự phát triển và ơn chữa lành và sự thịnh vượng và sự sống và hưng thịnh và hy vọng,
tình yêu, niềm vui, hòa bình, hòa giải và đức tin.
Lương thực nơi có nạn đói và nước nơi bị hạn hán.
Chúng ta hãy khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa trên những túng thiếu và khổ đau của toàn thế giới.
Amen.