Pastor’s Note for March 19


Pastor’s Note

This Sunday we celebrate the Second Scrutiny of the Elect. For those who might not know, the Elect are those people who are over 8 years old and have not been baptized yet. They have been on a faith journey (some of them for years!) and will join the Catholic Church at the Easter Vigil (Saturday, April 8, at 8:00pm) when they will be baptized—full immersion!—confirmed, and receive their first Holy Communion. They have been attending the 10:30am Sunday Masses this year and are dismissed after the readings and before the Creed. Why? Because as non-members of the Church, they cannot yet profess the Creed with us.

On the First Sunday of Lent, they made their intentions known to officially join the Church by signing the Book of the Elect, then they met with Cardinal McElroy, who acknowledged their intentions. He then chose them for the Easter mysteries of Initiation (the term Elect means chosen) by signing the book himself.

Now, they participate in the Scrutinies. Let me be clear: it is not we the Parishioners who are scrutinizing. It is the Holy Spirit, who leads their consciences by the hand and reveals to them the reality of sin in the world and in their lives, so that they may better prepare for baptism. Remember! Baptism forgives all your sins. Therefore, this preparatory rite is really, though serious, a joyous occasion when the Elect will realize all from which they will be set free at the Easter Vigil.

We as Parishioners are asked to pray with and for the Elect. Perhaps the Holy Spirit may reveal to us as well just how much we are freed in Christ.

Lá thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật này chúng ta cử hành Cuộc Khảo Sát lần Thứ Hai của những Người Được Tuyển Chọn. Với những ai chưa biết, Người Được Tuyển Chọn là những người trên 8 tuổi và chưa được rửa tội. Họ đã trải qua một hành trình đức tin (một số trong họ đã trải qua nhiều năm!) và sẽ gia nhập Giáo Hội Công Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh (thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 lúc 8:00 giờ tối) khi họ chịu Phép Thanh Tẩy—trầm mình toàn thân!—chịu Thêm Sức, và được rước Lễ Lần Đầu. Họ đã tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 10g30 sáng trong năm nay và đã ra về sau các bài đọc và trước kinh Tin Kính. Sao vậy? Bởi vì họ chưa phải là thành viên của Giáo Hội, họ chưa thể đọc kinh Tin Kính với chúng ta.

Vào Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay, họ đã bày tỏ ý muốn được gia nhập Giáo Hội qua việc ký tên vào Sổ của Những Người Được Tuyển Chọn, rồi họ đã gặp Đức Hồng Y McElroy, ngài đã chấp nhận ý muốn của họ. Kế đến, ngài đã chọn họ vào nghi lễ Khai Tâm Phục Sinh (chữ Elect có nghĩa là được tuyển chọn) qua việc chính ngài ký vào cuốn sổ.

Giờ đây, họ tham dự vào các Cuộc Khảo Sát. Tôi xin nói rõ: Không phải chúng ta, những giáo dân trong giáo xứ, là những người khảo sát. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng cầm tay dẫn dắt lương tâm họ và tỏ cho họ biết tội lỗi thực sự trên thế giới và trong đời sống của họ, để họ chuẩn bị tốt việc nhận lãnh phép rửa. Xin nhớ! Phép rửa tha thứ mọi tội lỗi của ta. Vì thế, nghi thức chuẩn bị này, dù trang nghiêm, nhưng thực sự là một dịp vui mừng khi Người Được Tuyển Chọn sẽ nhận ra tất cả những gì mà từ đó họ được tự do trong Đêm Vọng Phục Sinh.

Chúng ta, những giáo hữu, được kêu gọi cầu nguyện với và cho những Người Được Tuyển Chọn. Có lẽ, Chúa Thánh Thần cũng có thể hé lộ cho chúng ta biết luôn rằng chúng ta được tự do nhiều thế nào trong Đức Kitô.