Pastor’s Note for March 31


Pastor’s Note

Alleluia! Christ is risen! He is truly risen! Alleluia!
Today we celebrate the triumph of God’s love over sin and death.
It is a joyous occasion, because we not only celebrate what it
meant for Jesus on that first Easter—over two thousand years
ago—we also celebrate what it means for us today. All of us who
are baptized are baptized into the death of Christ to sin and all the
dark powers of the world. However, and more importantly, when
we are baptized, the Holy Spirit is poured out on us, enabling us
to participate in resurrected life even here and now on this side of
the grave. That means that whenever we are confronted with
suffering, loss, illness, sadness, dying, sin, addiction—whatever
our particular Cross is—we can be confident that the all-powerful
God who raised Jesus from the dead will raise us along with him.
It is a present reality, and we need to live into it. Sisters and
Brothers, the Spirit is moving powerfully here at St. Thomas
More, and we need to move with it! We need to grab ahold and
let the Spirit direct our lives. This can be a scary thing, for we are
no longer totally in control; but it is also, at the same time, an
exhilarating thing, for God is in charge, and God does not
disappoint. Do you need proof of this? We have no farther to
look than Jesus, who trusted God completely. Look at him on our
Crucifix. He is at the moment of death. He is looking up and
says, “Father, into your hands I commend my spirit.” What
loving trust! And God delivered him from that great enemy,
Death. For all of this, we rejoice exceedingly. We are a Jesus
people and “Alleluia” is our song!

Lá thư Cha Chánh Xứ

Allêluia! Đức Kitô đã sống lại! Ngài đã sống lại thật rồi!
Allêluia!
Hôm nay chúng ta mừng chiến thắng khải hoàn của tình yêu
Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết. Đây là một dịp mừng vui, bởi
vì chúng ta không chỉ mừng nó có ý nghĩa thế nào với Chúa Giêsu
trong Lễ Phục Sinh đầu tiên ấy—hơn hai nghìn năm trước—
mà chúng ta còn mừng nó có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta
ngày nay. Tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa, đều
được rửa tội lỗi và mọi quyền lực tối tăm của thế giới trong cái
chết của Đức Kitô. Tuy nhiên, và quan trọng hơn nữa là khi
chúng ta chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa tuôn đổ trên chúng ta,
cho chúng ta được tham dự vào sự sống phục sinh ngay bây giờ
trên cõi đời này. Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào chúng ta đối
mặt với đau khổ, mất mát, bệnh tật, buồn bã, chết chóc, tội lỗi,
nghiện ngập—bất kể Thánh Giá cá biệt của chúng ta là gì—
chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã
cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ cho chúng ta sống
lại cùng với Người. Đó là một thực tại hiện hữu, và chúng ta cần
phải sống vào nó. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần đang vận
hành mạnh mẽ tại St. Thomas More này, và chúng ta cần phải
vận hành cùng với Ngài! Chúng ta cần bắt lấy và để Chúa Thánh
Thần hướng dẫn đời sống của chúng ta. Đây có thể là một điều
đáng sợ, vì chúng ta không còn hoàn toàn tự chủ được nữa;
nhưng đồng thời đó cũng là một điều phấn khởi, vì Thiên Chúa
làm chủ trì, và Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng. Anh
chị em có cần bằng chứng về việc này không? Chúng ta không
phải nhìn đâu xa hơn là Chúa Giê-su, người tin cậy hoàn toàn vào
Thiên Chúa. Hãy nhìn ngài trên cây thập giá. Ngài ở vào thời
điểm của cái chết. Ngài nhìn lên trời và nói: “Lạy Cha, con xin
phó thác linh hồn con trong tay Cha.” Thật là tin tưởng yêu
thương! Và Thiên Chúa đã giải cứu Người khỏi kẻ thù lớn lao là
Sự Chết. Với tất cả những điều này, chúng ta vô cùng vui mừng.
Chúng ta là dân của Chúa Giê-su và “Alleluia” là bài hát của
chúng ta!