Pastor’s Note for March 5


Pastor’s Note

So, how’s your Lent going?

Are you praying regularly? Do you fast with good intent? Are you giving alms with mercy?

Not quite? Well, now is the moment to redirect your efforts and make this the Best Lent Ever, instead of the Lent that got away from you.

Let’s concentrate on prayer. Are you really talking to God? Or are you just saying words over and over again? The point of prayer is communication. As they say in Latin: “Cor ad Cor Loquitor.” “Heart speaks to heart.” Is your heart speaking to God? And if not, why not? Are you preoccupied? Distracted? Too busy? Really? Are you too busy for the One who is begging for your love?

Let’s reassess. The best way to pray, in my opinion, is to just talk to God. It doesn’t require an hour, but it does require some intentionality. We pray with purpose. And God listens. Then, in our turn, we listen to God. It’s a two way street: it’s a relationship. That means that we must both be paying attention.

I promise you, that if you commit yourself to a regimen of prayer, you will see the change—not only in yourself, but in your family and in the world.

Let’s make this the Best Lent Ever!

Lá thư Cha Chánh Xứ

Sao, mùa Chay của quý ông bà anh chị em thế nào rồi?

Ông bà anh chị em có cầu nguyện thường xuyên không? Có ăn chay thật lòng không? Có bố thí với lòng thương xót không?

Không hẳn vậy hả? Vậy, bây giờ là lúc để chỉnh hướng lại những nỗ lực của ông bà anh chị em và biến đây là Mùa Chay tuyệt vời nhất từ trước đến nay, thay vì để Mùa Chay qua đi khỏi ông bà anh chị em.

Chúng ta hãy tập trung vào việc cầu nguyện. Ông bà anh chị em có thật sự tâm tình với Chúa không? Hay ông bà anh chị em chỉ biết nói những lời lập đi lập lại? Điểm chính của cầu nguyện là trò chuyện. Như trong tiếng Latinh có nói: Cor ad Cor Loquitor. “Trái tim tâm tình với trái tim.” Trái tim của ông bà anh chị em có tâm tình với Chúa không? Và nếu không, thì tại sao không? Ông bà anh chị em không được thảnh thơi? Bị phân tâm? Quá bận rộn? Thật vậy sao? Ông bà anh chị em có bận rộn với Đấng đang van xin tình yêu của ông bà anh chị em không?

Chúng ta hãy thẩm định lại. Theo tôi, cách tốt nhất để cầu nguyện là thổ lộ với Chúa. Nó không cần đến một giờ, nhưng cần có sự chủ tâm. Chúng ta cầu nguyện với mục đích. Và Chúa lắng nghe. Rồi đến lượt chúng ta, chúng ta lắng nghe Chúa. Nó là một con đương hai chiều. Nó là một mối liên hệ. Có nghĩa là cả hai chúng ta đều phải quan tâm.

Tôi hứa với ông bà anh chị em rằng nếu anh chị em cam kết tuân theo một phương thức cầu nguyện, ông bà anh chị em sẽ thấy sự thay đổi – không chỉ ở bản thân của ông bà anh chị em, nhưng còn trong gia đình của ông bà anh chị em và trên toàn thế giới nữa.

Chúng ta hãy biến đây thành một Mùa Chay tuyệt vời nhất từ trước đến nay!