Pastor’s Note for May 14


Pastor’s Note

Dear Parishioners,

We have begun a new Mass in our schedule: 5:00pm on Sundays. It’s called Y3 (Y cubed), meaning “Youth, Young Adult, and Young at Heart.” We do not discriminate. It is a Mass that is open to everyone who wants to experience a high-energy Mass with praise and worship music. There’s even pizza afterwards! Everyone is welcome. And this is the reason why we are offering this Mass: our young members are starving. Starving for community, starving for meaning in their faith, starving for companionship in Catholicism. Our goal is to provide an ignition point; a place and time that is reliable for our young people to form community and engage their faith. It’s all so new; we ask your prayers. Even if this isn’t your particular preference of spirituality, I ask you to pray earnestly for those who are seeking something. We are in a fight for the faith of our youth. Our young people are desperately seeking meaning in a world that doesn’t have answers. We do. Christ is our answer, and our way of life. Join us if you can, on Sunday evenings at 5:00pm, but if you can’t, then please pray with all your might that Jesus will reach our young people.

In Christ,

Fr. Brent

Lá thư Cha Chánh Xứ

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Chúng ta vừa mới thêm một Thánh Lễ nữa trong lịch của chúng ta: Thánh Lễ lúc 5g00 chiều Chúa Nhật. Nó được gọi là Y3 (Y khối), có nghĩa là “Thanh Niên, Tuổi Trẻ, và Tâm Hồn Trẻ Trung”. Chúng ta không phân biệt đối xử. Đây là một Thánh Lễ dành cho tất cả những ai muốn trải nghiệm một Thánh Lễ tràn đầy sinh khí với âm nhạc chúc tụng và thờ lạy. Sau Thánh Lễ còn có cả pizza nữa! Mọi người đều được mời gọi. Và đây là lý do tại sao chúng ta có thêm Thánh Lễ này: các thành viên trẻ của giáo xứ chúng ta đang khao khát. Khao khát một cộng đoàn, khao khát ý nghĩa về niềm tin của họ, khao khát tình bạn trong Công Giáo. Mục đích của chúng ta là cung cấp một mồi lửa; một không gian và thời gian đáng tin cậy để những người trẻ tuổi của chúng ta thành lập một cộng đoàn và dấn thân vào đức tin của họ. Tất cả đều rất mới; chúng tôi xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện thêm. Dù đây không phải là sở thích về tâm linh của quý vị nhưng tôi xin quý vị hãy tha thiết cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm điều gì đó. Chúng ta đang trong một cuộc chiến vì đức tin của tuổi trẻ. Những người trẻ tuổi của chúng ta đang tìm kiếm ý nghĩa một cách tuyệt vọng trong một thế giới không có giải đáp. Chúng ta có. Đức Kitô chính là giải đáp và lối sống của chúng ta. Nếu được, xin quý vị hãy chung tay cùng chúng tôi, vào mỗi Chúa Nhật lúc 5g00 chiều, bằng không, thì xin quý vị hãy cầu nguyện hết lòng của mình xin Chúa Giêsu hãy chạm đến những người trẻ tuổi của chúng ta.

Trong Đức Kitô,

Cha Brent