Perseverance in a Time of a Pandemic | Sự Kiên Trì trong thời gian Đại Dịch


Perseverance in a Time of a Pandemic

I wrote this Pastor’s Column several years ago. It is worth reflecting upon again, especially in these days of the pandemic. One of the strengths we need more than ever is perseverance.

We are still walking through these days with no end yet really in sight. We walk by faith and not by sight and with perseverance.

If you are interested in the works of Pierre Teilhard de Chardin, a Jesuit priest and a paleontologist who died in the 1950s, I would encourage you to read his book, Letters from a Traveller. It is a compilation of his correspondence to a variety of people. The book is out of print, but copies can be found in used bookstores.

Fr. Pierre was raised in France and spent much of his life in China. He was a scientist and a mystic who attempted to create a theology that united science and Christianity within the framework of the Catholic Faith.

During his lifetime he wrote several books. All his writing was prohibited from being published by the Catholic Church because his theology was considered “unorthodox.” Pierre Teilhard de Chardin struggled with this prohibition all his life, but he remained a faithful priest and member of the Church and abided by this order.

Only after his death were his books published! He knew that someday there would be a time and a place for his ideas. In the last 40 years his writings continue to gain much popularity and provide much in helping people to once again look at God and the universe with a sense of awe and mystery rather than a sense of dread and fear.

His works include: The Phenomenon of Man, The Future of Man, The Divine Milieu, and Hymn of the Universe.

Knowing this about his life, these words of his on perseverance written to a friend in France, take on even more meaning: “Never give up: try to attack it from another angle, the correct angle—where success is in proportion not to the extension of the individual but to the constancy in the effort to make the world around God less harsh and more human. If the pressure of events can induce you to make the mental sacrifice of every personal ambition in favor of a higher duty, I am convinced that you can reach a degree of emancipation and clearness of vision in relation to the external world, far greater than you imagine. One must contrive to preserve a real appetite for life and action whilst at the same time renouncing any desire for personal happiness. Therein lies the secret—and not illusion—of living in the ‘Divine Milieu.’”

His message, which is so counter cultural in today’s world, is life giving. It is a message of promoting the Common Good over personal ambition and fulfillment. Pierre Teilhard de Chardin knows of what he speaks!

May we continue to work for and choose the common good over personal ambition and fulfillment.

May we persevere!

 

 

Sự Kiên Trì trong thời gian Đại Dịch

Tôi viết bài Lá Thư Cha Chánh Xứ này mấy năm trước. Nó rất đáng để suy ngẫm lại, đặc biệt là trong những ngày đại dịch này. Một trong những sức mạnh mà chúng ta cần hơn bao giờ hết là sự kiên trì.

Chúng ta vẫn đang trải qua những ngày mà kết thúc vẫn chưa hiện ra thực sự trong tầm mắt. Chúng ta bước đi bằng niềm tin chứ không phải bằng thị giác và với sự kiên trì.

Nếu anh chị em thích các tác phẩm của Pierre Teilhard de Chardin, một linh mục Dòng Tên và một nhà cổ sinh vật học đã qua đời vào thập niên 1950, tôi khuyến khích anh chị em nên đọc cuốn: “Leters from a Traveller.” (“Những Bức Thư từ Một Khách Du Lịch”) Nó là một tổng hợp các thư ông ấy viết cho nhiều loại người. Cuốn sách không còn in nữa, nhưng anh chị em có thể tìm thấy chúng ở các tiệm sách cũ.

Cha Pierre lớn lên ở Pháp và dành phần lớn cuộc đời của ngài ở Trung Quốc. Cha là một nhà khoa học và một nhà thần bí người đã cố gắng tạo ra một nền thần học kết hợp khoa học và Kitô giáo trong khuôn khổ của Đức tin Công giáo.

Trong suốt cuộc đời của mình, ngài đã viết một số cuốn sách. Tất cả các bài viết của ngài đã bị giáo hội Công Giáo cấm xuất bản vì tư tưởng thần học của ngài bị coi là “không chính thống.” Pierre Teilhard de Chardin đã đánh vật với sự cấm đoán này suốt cuộc đời của mình, nhưng ngài vẫn là một linh mục trung thành và là thành viên của Giáo hội và tuân theo lệnh này.

Chỉ sau khi ngài qua đời, sách của ngài mới được xuất bản! Ngài biết rằng một ngày nào đó sẽ có có lúc và có chỗ cho những tư tưởng của ngài. Trong 40 năm qua, các tác phẩm của ngài tiếp tục được nhiều người biết đến và giúp mọi người một lần nữa nhìn Thiên Chúa và vũ trụ với cảm giác kính sợ và huyền bí hơn là cảm giác kinh hãi và khiếp sợ.

Các tác phẩm của ngài bao gồm: The Phenomenon of Man, The Future of Man, The Divine Milieu, and Hymn of the Universe.

Biết được điều này về cuộc đời của ngài, những lời văn của ngài viết về sự kiên trì gửi cho một người bạn ở Pháp càng mang nhiều ý nghĩa hơn: “Đừng bao giờ bỏ cuộc: hãy cố gắng tấn công nó từ một góc độ khác, một góc độ chính xác—nơi mà sự thành công được tương xứng chứ không phải là sự trải rộng của cá nhân nhưng với sự kiên định trong nỗ lực làm cho thế giới chung quanh Thiên Chúa bớt khắc nghiệt và nhân bản hơn. Nếu áp lực của các sự kiện có thể khiến bạn phải quyết định hy sinh về tinh thần những tham vọng cá nhân cho một nghĩa vụ cao hơn, thì tôi tin rằng bạn có thể đạt được mức độ giải phóng và cái nhìn rõ ràng trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài, lớn hơn nhiều so với bạn tưởng tượng. Người ta phải xoay xở duy trì một ham muốn thực sự cho cuộc sống và hành động trong khi đồng thời từ bỏ mọi ham muốn hạnh phúc cá nhân. Trong đó có sự huyền bí—chứ không phải ảo tưởng—của việc sống trong ‘Divine Milieu.’ “

Thông điệp của ngài, một điều rất ngược với văn hóa trong thế giới ngày nay, là hiến đi sự sống. Đó là một thông điệp khuyến khích đặt Công Ích lên trên tham vọng và thành tựu cá nhân. Pierre Teilhard de Chardin biết những gì ngài nói!

Mong chúng ta tiếp tục làm việc và đặt công ích lên trên tham vọng và thành tựu cá nhân.

Mong chúng ta kiên trì!