Prepare the Way of the Lord


As we continue our journey through the Season of Advent this weekend, we focus upon John the Baptist, who prepared the way for Jesus.

The voice in the wilderness cries out: “Prepare the Way of the Lord.” In John, we see and hear a message of urgency and immediacy.

So often, as we make our journey of Faith, we become dulled and deadened to life around us. We “sleepwalk” through life, missing the presence of God in our midst, and we take for granted the love and care of family members and friends.

Advent is meant to be a time to shake and arouse us to God in our midst and life around us. Time is marching on! Unfortunately, we often lack that appreciation and only become aware when some event, usually tragic or difficult, shakes our foundations. And only then, do we look at God, others, and ourselves with a fresh set of eyes, the eyes of Faith.

During this Season of Advent, we, as a Faith Community, are reminded of our common vocation to follow in the footsteps of John the Baptist and to prepare the way of the Lord, to remind the world around us that the Kingdom of God is at hand.

We do so through our activities and involvements in the community of life around us. We are to be a voice, and a beacon of light, that points to Jesus, and his healing message of love.
In a very physical way, even our Parish Campus becomes a symbol and reminder of what the future holds for each of useternity. When people see a Church, when they hear a bell toll, when they see a tower with a cross, they are instantly jarred into remembering that life on Earth is temporary. We have come from somewhere and we are going somewhere. With this faith perspective, we then, hopefully, live life in a kinder and gentler way; celebrating each day as a gift.

I would encourage us to keep in mind this symbolic importance of the Church we have built. It is not a monument to give us glory, but to give God glory and to be of assistance to God’s people, those in our Faith Community, and all in our Civic Community, to live life more kindly and gently.

As we continue our journey through this Season of Advent, let us recommit ourselves to our vocation to follow in the footsteps of John the Baptist: “Prepare the Way of the Lord!”

 

Hãy Dọn Đường Chúa

Tiếp tục hành trình Mùa Vọng tuần này, chúng ta tập trung vào Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã dọn đường cho Chúa Giêsu.

Có tiếng kêu trong hoang địa: “Hãy dọn đường Chúa.” Qua thánh Gioan, chúng ta nhận thấy một thông điệp khẩn cấp và tức thời.

Khi thực thi hành trình đức tin của mình, chúng ta thường hay bị nhàm chán bởi cuộc sống chung quanh ta. Chúng ta bị mụ mẫm, không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và chúng ta nhận lấy tình yêu và sự quan tâm của người thân trong gia đình và bạn hữu một cách nhưng không.

Mùa Vọng là thời điểm để đánh động và khơi dậy cho chúng ta biết Thiên Chúa đang ngự giữa chúng ta và giữa cuộc sống chung quanh ta. Thời gian cứ trôi qua! Nhưng bất hạnh thay, chúng ta lại thiếu nhận thức ấy và chỉ nhận ra những sự kiện, thường là những sự kiện bi thảm hay khó khăn, lay chuyển nền móng đức tin của chúng ta. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới nhìn đến Chúa, nhìn đến những người khác, và nhìn đến chính chúng ta với một nhãn quan mới, nhãn quan của Đức Tin.

Trong Mùa Vọng này, chúng ta, một Cộng Đoàn Đức Tin, được nhắc nhở ơn gọi của mình là dõi theo bước chân của Gioan Tẩy Giả và hãy dọn đường Chúa, hãy nhắc nhở thế giới rằng Nước Thiên Chúa đã gần kề.

Chúng ta thực hiện những điều ấy qua các hoạt động và qua sự tham gia vào cộng đoàn chung quanh ta. Chúng ta phải là tiếng nói, và là nguồn ánh sáng hướng về Chúa Giêsu, và về Thông Điệp tình yêu của Ngài.

Dưới cái nhìn vật chất, ngay cả khuôn viên giáo xứ chúng ta cũng là một biểu tượng và là điều nhắc nhở tương lai của chúng ta là gì – cuộc sống đời sau. Khi người ta thấy ngôi Thánh Đường, khi họ nghe tiếng chuông đổ, khi họ thấy ngọn tháp có Thánh Giá, họ được nhắc ngay rằng cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ. Chúng ta phải từ đâu đến và chúng ta sẽ đi về đâu. Với quan điểm đức tin này, mong rằng, chúng ta sẽ sống cuộc sống tốt lành và dịu dàng hơn; đón chào mỗi ngày như một món quà.

Tôi khuyến khích quý ông bà và anh chị em hãy nhớ đến biểu tượng quan trọng của nhà thờ chúng ta vừa xây. Nó không phải là một công trình kiến trúc nhằm tôn vinh chúng ta, nhưng là để tôn vinh Thiên Chúa và nhắc nhở dân Ngài, những người trong cộng đoàn Đức Tin của chúng ta, và tất cả muôn dân, hãy sống cuộc sống tốt lành và dịu dàng hơn.

Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy tái cam kết với ơn gọi của chúng ta là dõi theo bước chân của thánh Gioan Tẩy Giả: “Hãy dọn đường Chúa!”