St. Thomas More: A Parish for all Seasons: Our Seasons II Capital Campaign | St. Thomas More: Một Giáo Xứ cho Mọi Mùa: Cuộc Vận Động Tài Chánh Mọi Mùa Lần II của chúng ta


St. Thomas More: A Parish for all Seasons:
Our Seasons II Capital Campaign

Hopefully, whether you have been an STM Parishioner for many years or have recently joined, you have experienced a sense of welcome and an environment of belonging.

As Pastor, along with the STM Staff, we are committed to put into flesh these words:

A Parish is not an organization you join; it is a family where you belong, a home where you are loved, and a hospital where you find healing. —Nicky Gumbel

In these days, there is “light at the end of the tunnel” regarding the Pandemic! (I have been fully vaccinated…have you?)

The Parish Staff and I are busily preparing for the “Soft Opening” of the Parish as we begin the month of June and the “Back to Full Opening” in September.

As we begin June, in-person meetings can occur (with masks and spatial distancing) and in September, all Parish planning will return us to normal as in the past.

Of course, all of this will be in keeping with CDC, State, County, and Diocesan directives.

As a Faith Community, Staff, and Parishioners, we are beginning to “reboot” and bring all our Parish activities and ministries back to full steam.

Now is the time for renewal and continued growth!

Now is the time, if you haven’t yet, to support the Seasons II Capital Campaign.

This three-year Campaign will raise $2.9 million to complete the build-out of our Parish Offices and ensure funding for our monthly mortgage payments for the next three years.

Help our Faith Community to come out this Pandemic more vibrant and alive than ever before…

Support the Seasons II Campaign!

Take Care! Hang Tough! Stay Sweet!

Hang on to Jesus!

Click HERE to see the entire flyer

St. Thomas More: Một Giáo Xứ cho Mọi Mùa:
Cuộc Vận Động Tài Chánh Mọi Mùa Lần II của chúng ta

Dù anh chị em đã là giáo dân của STM hằng bao năm nay hay vừa mới gia nhập gần đây, hy vọng rằng anh chị em đều có một cảm giác được chào đón và cảm nhận được một môi trường thân quen.

Với tư cách là Chánh Xứ, cùng với Nhân Viên của STM, chúng tôi khắc ghi những lời sau:

Giáo Xứ không phải là một tổ chức anh chị em tham gia; nó là một gia đình nơi mà anh chị em thuộc vào, là một ngôi nhà nơi mà anh chị em được yêu thương, và là một bệnh viện nơi mà anh chị em tìm được chữa lành. —Nicky Gumbel

Trong những ngày này, đã có “ánh sáng cuối đường hầm” về cơn Đại Dịch! (Tôi đã chích ngừa đầy đủ…anh chị em đã chích ngừa chưa?)

Nhân viên Giáo Xứ và tôi đang bận rộn chuẩn bị cho việc “Mở Cửa Một Phần” Giáo Xứ vào đầu tháng 6 và “Mở Toàn Phần” vào tháng 9.

Bước vào đầu tháng 6, các cuộc họp trực tiếp có thể thực hiện (vẫn đeo khẩu trang và giữ giãn cách) và đến tháng 9, mọi hoạch định của Giáo Xứ sẽ trở lại bình thường như trước đây.

Tất nhiên, những điều này vẫn phải tuân theo các chỉ thị của CDC, của Tiểu Bang, của Quận Hạt, và của Giáo Phận.

Là một Cộng Đoàn Đức Tin, Nhân Viên và Giáo Dân, chúng ta đang bắt đầu “tái khởi động” và đưa tất cả mọi sinh hoạt và mục vụ của Giáo Xứ trở lại trạng thái trọn vẹn.

Giờ là lúc để đổi mới và tiếp tục phát triển!

Nếu anh chị em chưa thì bây giờ là lúc để hỗ trợ Cuộc Vận Động Tài Chánh Mọi Mùa Lần II.

Cuộc Vận Động kéo dài 3 năm này sẽ quyên góp $2.9 triệu USD để hoàn thành việc xây dựng Văn Phòng Giáo Xứ và đảm bảo tài trợ các khoản tiền nợ (nhà thờ) hàng tháng của chúng ta trong ba năm tới.

Hãy giúp Cộng Đoàn Đức Tin của chúng ta ra khỏi cơn Đại Dịch này thật mạnh mẽ và sinh động hơn bao giờ hết…

Hãy hỗ trợ Cuộc Vận Động Mọi Mùa Lần II!

Hãy Bảo Trọng! Vững Vàng! Ngọt Ngào!

Hãy Bám vào Đức Giêsu!