St. Thomas More Utopia Raffle


St. Thomas More
Utopia Raffle

Only 748 tickets left as of March 22. Reserve yours today!

Thanks to those who have already reserved tickets.

Download Letter and Reservation Form

 

Dear Friends,

I am seeking your help to bring our Parish Finances back in balance.

Hopefully you have had a chance recently to read and reflect upon my Parish Financial Update in the Parish Bulletin. If not, you can read it at:
https://stmoside.org/parish-financial-update-february-3-2019/.

With the help of our Parish Finance Council and Deacon John Fredette, our Business Manager, we have created a plan to balance our budget by the end of this FY2019, June 30, and begin FY2020, July 1, on a strong foundation.

One important key to this plan is our Utopia Raffle. Thanks to a handful of Parishioners, we are able to offer a Raffle with $20,000 in prizes.

All costs for this Raffle are already covered!

We are offering 1,000 chances at a $100 suggested donation for each chance. If all chances are taken, the Parish will net $100,000!

Please be responsible for a chance. If you are in a position to take a few more and/or offer them to others, please do so.

Your help is needed!

The Raffle Committee will be available on the Plaza after all weekend Masses beginning this weekend, March 9-10, and continuing every weekend through April 6-7.

You may mail back your completed reservation form, stop by the Parish Office, or drop it in the Offertory Collection. Tickets will be issued upon receipt of the reservation form and may be picked up at the Parish Office or sent in the mail upon request.

We will have an earlybird drawing with five $100 prizes for all reservations received by April 1.

The main drawing will be on Easter Sunday, April 21, at 12:30pm, after the 10:30am Mass, on the Plaza, with $20,000 in prizes!

Know that I greatly appreciate all do for our Faith Community of St. Thomas More!

Sincerely in Christ,

Fr. Mike Ratajczak
Pastor

 

 

St. Thomas More Xổ số Utopia

Anh Chị Em thân mến,

Tôi đang mong đợi sự giúp đỡ của anh chị em để cân bằng Tài Chánh của Giáo Xứ chúng ta.

Hy vọng rằng anh chị em đã có dịp đọc bản Cập Nhật Tài Chánh trong tờ Bản Tin của Giáo xứ. Nếu chưa, anh chị em có thể đọc nó tại: https://stmoside.org/parish-financial-update-february-3-2019/.

Với sự giúp đỡ của Ban Tài Chánh Giáo Xứ và Phó tế John Fredette, Giám Đốc Kinh Doanh của Giáo Xứ, chúng tôi đã lên một kế hoạch nhằm cân bằng ngân sách cho đến hết tài khóa 2019, ngày 30 tháng 6 và bắt đầu tài khóa 2020, ngày 1 tháng 7, dựa trên một nền tảng vững chắc.

Điểm mấu chốt cho kế hoạch này là Xổ Số Utopia. Xin cám ơn một số giáo dân đã ủng hộ để chúng ta có được $20,000 cho các giải thưởng.

Mọi chi phí cho việc xổ số cũng đều được bảo trợ!

Chúng ta sẽ bán 1,000 vé, mỗi vé với giá ủng hộ là $100. Nếu bán được hết, giáo xứ sẽ thu được $100,000!

Xin anh chị em mua (mỗi gia đình) một vé. Nếu có khả năng mua hơn hoặc có thể giúp bán thêm thì xin anh chị em hãy làm như vậy.

Sự giúp đỡ của anh chị em rất là cần thiết!

Ủy Ban Xổ Số sẽ có mặt trong khuôn viên nhà thờ sau mỗi Thánh Lễ cuối tuần, bắt đầu từ cuối tuần này, ngày 9 và 10 tháng 3, và tiếp tục mỗi cuối tuần cho đến ngày 6 và 7 tháng 4.

Anh chị em có thể gửi phiếu mua vé qua đường bưu điện, hoặc giao cho văn phòng giáo xứ, hoặc bỏ vào giỏ xin tiền trong nhà thờ. Vé được bán theo phiếu đặt mua và có thể lấy tại văn phòng giáo xứ hay được gửi qua bưu điện nếu anh chị em yêu cầu.

Chúng ta sẽ có một cuộc rút thăm sớm với 5 giải $100 cho phiếu đặt mua nhận được cho đến ngày 1 tháng 4.

Cuộc bốc thăm chính sẽ diễn ra vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 4, lúc 12:30 PM, sau Thánh Lễ 10:30 AM tại khuôn viên nhà thờ với tổng trị giá là $20,000 cho các giải.

Xin anh chị em biết cho rằng tôi rất làm cảm kích mọi công việc anh chị em làm cho Cộng Đoàn Đức Tin của giáo xứ St. Thomas More!

Trong Đức Ki-tô,

Cha Mike Ratajczak
Chánh Xứ.