Statement from Fr. Mike Ratajczak on St. Thomas More Parish Pandemic Policies as of June 2, 2021 | Tuyên bố từ cha Michael Ratajczak về Chính Sách Trong Cơn Đại Dịch của Giáo Xứ St. Thomas More kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2021


Statement from Fr. Mike Ratajczak on St. Thomas More Parish Pandemic Policies as of June 2, 2021

Our Parish Pandemic Policies are based on the CDC, Federal, State, County, and Diocesan Directives.

This is how we are moving forward currently:

WE WILL CONTINUE TO

Wear masks on the Parish Campus…

Wash our hands and use hand sanitizer whenever possible…

WE WILL BEGIN TO

Allow Parish Meetings to be held on the Parish Center Lower Level and Parish Center Upper Level

Masks and Spatial Distancing will be required. The number of people in attendance will be determined by the “set-up” of the room. Room Reservations must be made by the Co-ordinator of the event through Ron Briseno, our Business Manager/Director of Development.

LITURGICAL ISSUES: RETURN TO REGULAR MASS SCHEDULE AND TIMES

Weekends:
Saturday–5:00pm
Sunday–8:30am; 10:30am; 1:00pm (Vietnamese)

Weekdays:
Monday-Friday–8:15am

Sacrament of Penance:
Saturdays–3:30pm;
Sundays–2:00pm (Vietnamese)

Weekend Masses:

No reservations / sign-in for the congregation

Assigned seating with tickets (given to people upon arrival)

Daily Masses:

No reservations / no sign-in / no assigned seating, but with spatial distancing…

Hymnals will be used, along with worship aids as before.
(Hymnals are not sanitized) …

Funeral/Wedding Masses

No reservations / open seating, with spatial distancing (under 100 people); 100+ people–assigned seating

Music

Congregational singing is encouraged

Music will be included in the worship aids on weekends.
Music will be partly included in worship aids and partly from hymnals for daily Mass, just as in the past.

Continuing

Masks required (except for the Presider, Deacon, Minister of the Word, and Cantor when speaking/singing)

Holy Communion distributed at the end for Sunday and Daily Masses

Holy Communion distributed at traditional time for Weddings/Funerals

Sign of Peace remains no-contact, distanced

Outdoor seating will continue to be available on the Plaza

There will be no Procession of the Gifts

Collection Basket will remain at the Main Doors

No use of Altar Servers

Daily Mass takes place in the main Sanctuary

Baptismal Font and Holy Water fonts remain empty

Kneelers are not used

These Policies will be re-evaluated on June 15 with the anticipated statement from Governor Newsom

Thanks for your continued patience and cooperation!

Take Care! Hang Tough! Stay Sweet!

Hang on to Jesus!

—Fr. Mike Ratajczak, Pastor

 

Tuyên bố từ cha Michael Ratajczak về Chính Sách Trong Cơn Đại Dịch của Giáo Xứ St. Thomas More kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2021

Chính Sách Trong Cơn Đại Dịch của chúng ta dựa trên các Chỉ Thị của CDC, của Liên Bang, của Tiểu Bang, của Quân Hạt, và của Giáo Phận.

Đây là cách chúng ta hiện đang tiến về phía trước:

CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC

Đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ…

Rửa tay và sử dụng thuốc khử trùng tay bất cứ khi nào có thể…

CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU

Cho phép các cuộc họp của Giáo Xứ được tổ chức ở Tầng Dưới và Tầng Trên của Hội Trường Nhà Xứ

Buộc phải đeo khẩu trang và giữ giãn cách. Số lượng người tham dự sẽ được xác định theo “quy định” của từng phòng họp. Việc đặt phòng phải được thực hiện bởi Người Điều Phối thông qua Ron Briseno, Giám Đốc Kinh doanh / Giám Đốc Phát triển.

VẤN ĐỀ PHỤNG VỤ: QUAY LẠI LỊCH TRÌNH VÀ THỜI GIAN CÁC THÁNH LỄ NHƯ THƯỜNG LỆ

Các ngày cuối tuần:

Thứ Bảy – 5g00 chiều

Chủ nhật – 8g30 sáng; 10g30 sáng; 1g00 chiều (tiếng Việt)

Các ngày thường:

Thứ Hai đến thứ Sáu – 8g15 sáng

Giải tội:

Thứ Bảy – 3g30 chiều;

Chủ nhật – 2g00 chiều (tiếng Việt)

Thánh Lễ cuối tuần:

Không cần ghi danh / không đăng nhập

Ghế ngồi được chỉ định trong vé (sẽ được phát cho mọi người lúc đến)

Thánh Lễ hằng ngày:

Không cần ghi danh / không đăng nhập / không chỉ định chỗ ngồi, nhưng vẫn phải giữ giãn cách…

Các trang thánh ca sẽ được sử dụng, cùng với các trang Giúp Theo Dõi Phụng Vụ như trước đây.

(Các trang thánh ca sẽ không được khử trùng)…

Lễ Tang / Lễ Cưới

Không cần ghi danh / ngồi tự do, giữ giãn cách (dưới 100 người); hơn 100 người – chỗ ngồi sẽ được chỉ định

Âm Nhạc

Khuyến khích Cộng Đoàn cùng hát

Các bài hát sẽ có trong các trang Giúp Theo Dõi Phụng Vụ cho Thánh Lễ cuối tuần.

Đối với các Thánh Lễ ngày thường, các bài hát một phần sẽ ở trong các trang Giúp Theo Dõi Phụng Vụ và một phần sẽ từ các trang thánh ca, giống như trong quá khứ.

Tiếp tục

Yêu cầu đeo khẩu trang (ngoại trừ Chủ Tế, thầy Phó Tế, Thừa Tác Viên Đọc Sách và ca viên đơn ca khi đọc hay hát)

Rước Lễ sẽ vào cuối Thánh Lễ – Chúa Nhật cũng như ngày thường

Đối với Lễ Cưới và Lễ Tang, rước lễ vẫn được cho rước như mọi khi.

Chúc Bình An vẫn giữ khoảng cách và không chạm người.

Chỗ ngồi ngoài trời vẫn có sẵn bên hông nhà thờ

Sẽ không có Dâng Lễ Vật

Giỏ Xin Tiền vẫn ở ngay Cửa Chính

Sẽ không có người giúp lễ

Thánh Lễ ngày thường sẽ được cử hành trong Phòng Thánh chính

Giếng Rửa Tội và Bình Nước Thánh vẫn giữ khô ráo

Bàn quỳ không được sử dụng

Chính Sách này sẽ được đánh giá lại vào ngày 15 tháng 6 dựa theo tuyên bố như dự kiến ​​từ Thống Đốc Newsom

Cảm ơn sự kiên nhẫn và hợp tác liên tục của anh chị em!

Hãy Bảo Trọng! Cứng Rắn! Ngọt Ngào!

Hãy bám vào Đức Giêsu!

—LM Mike Ratajczak, Chánh Xứ