Stewardship Is Spirituality! Part II: Fr. Mike Ratajczak’s Witness


Stewardship is Spirituality!

November: Stewardship Renewal Month

Part I: The Williams’ Family Lay Witness: November 09-10

Part II: Fr. Mike Ratajczak’s Witness: November 16-17

When did you meet Jesus? When did I meet Jesus?

When I was in the fourth grade in a Catholic School, Sr. Antonella asked the boys who wanted to be a priest. I raised my hand.

From that time on, the thought of priesthood was always circulating in my head—all through the rest of grade school, high school, and into college.

But as I was being educated, I was being exposed to many different philosophies, theologies, sciences, and the ways of living out of one’s life.

Many of these ideas were religious, but many were also non-religious.

As time progressed, by the time I was in college, I was still thinking about the priesthood, but it was mainly in terms of “helping people”, justice, and focusing on social issues and the betterment of society.

I realized that I was not praying, that I had “stopped talking to God.” In my head, I was saying that that is what children do; but as an adult, I was somehow on my own, and that I needed to rely upon what Jesus taught and did, but I didn’t need to rely on Jesus himself, the person, because he seemed to be in the past, a historical figure, and not in the present.

In college, I began to find myself fighting with this notion: I wanted to talk to God, but that is what children do, not adults, not a grown man!

One night I found myself in a Church…I was in the Church alone…it was winter time…it was cold…it was windy…I heard the chain on the flag pole outside Church rattling because of the wind…there was just one light on in the Church over the altar…I heard a whisper: “please start talking to me”…I did!…the flood gates opened…I MET JESUS and I have been talking with him ever since.

That new conversation led me to leave the University of Michigan where I was a freshman in a class of over 4,000 students to a College on a Seminary Campus where my sophomore class consisted of 27 students!

Why did I do this? I needed to be in a group of people who were talking to Jesus as I was. I needed their help and I assumed they would want my help…I needed to be in community.

When you have met Jesus and are in conversation with him, you want and need to be in community with others who share this same experience.

You come together as Disciples of Jesus, coming together as His Followers to continue His mission and ministry for this time and this place.

This is what a Parish is. This is what the St. Thomas More Faith Family is. And that is why we are here today. We have met Jesus; we are in conversation with Him. We want to continue his Ministry for this time and this place.

Take time in this Stewardship Renewal Month to reflect upon your faith story. When did you meet Jesus? When did you and he begin to have a conversation?

If you aren’t in conversation with Jesus, take a moment and say: “Jesus, I open my mind, my heart, and my soul to you…talk to me…let’s begin a conversation…I want to be your Disciple…I want to continue your mission and your ministry for this time and this place.”

When that happens, Church and all that goes with it begins to make real sense!

This weekend, it was important for me to share my faith story with you.

When we talk about Stewardship, we talk about the sharing of time, talent, and treasure in order to continue the mission of Jesus for this time and this place.

As pastor, I always need to remind the congregation that we are a “business under the Cross.”

Please take time during this month to review the Bulletin to see the many ways in which you can give of your time, talent, and treasure.

In terms of treasure, please read my Pastor’s Column and take notice of the way in which you can share your treasure with a very special gift to the #iGiveCatholic Campaign now underway.

Also remember the “Did You Know Campaign?,” the “Special OP’s Projects,” the Seasons Capital Campaign, and the regular Offertory Collection which maintains our Operations Budget.

There are many ways to give of your time, talent, and treasure in order to continue the mission and ministry of Jesus for this time and this place.

Once Jesus asked his Apostle Peter: “Who do you say that I am?” Peter responded: “You are the Messiah, the Son of God.” That answer made all the difference in the world for the one who was a common fisherman and because of his answer became the martyred first leader of the Church.

And so: Jesus says to each of us: “Who do you say that I am?”

Keep talking to and with Jesus!

 

 

 

Đóng Góp là Một Linh Đạo!

Tháng 11: Tháng của Tái Đóng Góp

Phần I: Ngày 09 và 10, tháng 11: Chứng Từ của Gia đình Williams 

Phần II: Ngày 16 và 17, tháng 11: Chứng Từ của Linh Mục Mike Ratajczak 

Anh chị em gặp Chúa Giêsu lúc nào? Tôi gặp Chúa Giêsu lúc nào?

Khi tôi học lớp 4 tại một trường Công giáo, sơ Antonella có hỏi mấy đứa con trai chúng tôi, ai muốn làm linh mục. Tôi giơ tay lên.

Từ đấy, ý nghĩ muốn trở thành linh mục luôn lởn vởn trong đầu tôi trong suốt thời gian từ tiểu học, đến trung học, và cả khi vào đại học.

Tuy nhiên, trong thời gian đi học, tôi đã được tiếp xúc nhiều về triết lý, thần học, khoa học, và các cách sống hết mình của một đời người.

Những ý tưởng này đa phần là về tôn giáo, nhưng phi tôn giáo cũng không ít.

Rồi thời gian trôi qua, lúc vào đại học, tôi vẫn nghĩ về chức vụ linh mục, nhưng chủ yếu là về vấn đề “giúp đỡ mọi người”, vấn đề công lý, và tập trung vào các vấn đề xã hội và cải thiện xã hội.

Tôi nhận ra rằng tôi đã không cầu nguyện, và rằng tôi đã ngưng nói chuyện với Chúa. Trong đầu tôi, tôi cho rằng việc cầu nguyện là việc trẻ con làm; nhưng lúc trưởng thành, bằng cách nào đó tự tôi, và rằng tôi cần dựa vào những gì Chúa Giêsu đã dạy và làm, nhưng tôi không cần phải dựa vào chính Chúa Giêsu, một con người, bởi vì Ngài dường như là của quá khứ, một khuôn mặt lịch sử, và không phải của hiện tại.

Ở đại học, tôi thấy mình chiến đấu với khái niệm: tôi muốn nói chuyện với Chúa, nhưng đấy là việc trẻ con làm, không phải của người lớn, không phải của một người đàn ông trưởng thành!

Một đêm nọ, tôi thấy mình ở trong Nhà thờ… Chỉ một mình tôi… Đó là mùa đông… trời lạnh… gió lồng lộng… Tôi nghe tiếng gõ lạch cạch của dây cột cờ ở ngoài nhà thờ bởi gió quật… trong nhà thờ chỉ có một ánh sáng trên bàn thờ… Tôi đã nghe một tiếng thì thầm: “hãy bắt đầu nói chuyện với ta đi”…tôi đã làm!… Cửa lòng mở ra… TÔI ĐÃ GẶP CHÚA GIÊSU và tôi đã bắt đầu nói chuyện với Ngài từ ngày ấy

Cuộc trò chuyện ấy đã khiến tôi rời trường đại học University of Michigan, nơi tôi là sinh viên năm nhất trong một lớp học với hơn 4.000 sinh viên để vào Đại Chủng viện mà lớp năm thứ hai của tôi chỉ có 27 sinh viên!

Tại sao tôi làm điều này? Tôi cần phải ở trong một nhóm người đang nói chuyện với Chúa Giêsu như tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của họ và tôi cho rằng họ cũng cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi cần ở trong một cộng đoàn.

Khi anh chị em gặp được Chúa Giêsu và trò chuyện với Ngài, anh chị em muốn và cần ở trong cộng đoàn với những người khác có cùng một trải nghiệm này.

Anh chị em đến với nhau như các môn đệ của Chúa Giêsu, đến với nhau như những môn đồ của Ngài để tiếp tục sứ mệnh và sứ vụ của Ngài trong lúc này và nơi này.

Đây là những gì mà một Giáo xứ có. Đây là những gì mà công đoàn đức tin ở St. Thomas More có. Và đó là lý đó tại sao chúng ta ở đây hôm nay. Chúng ta đã gặp Chúa Giêsu; chúng ta đang nói chuyện với Ngài. Chúng ta muốn tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong lúc này và nơi này.

Hãy dành thời gian trong Tháng Tái Đóng Góp này để suy ngẫm về câu chuyện đức tin của anh chị em. anh chị em gặp Chúa Giêsu khi nào? Lúc nào anh chị em và Ngài bắt đầu trò chuyện?

Nếu anh chị em chưa nói chuyện được với Chúa Giê-su, hãy dành một chút thời gian và nói: “Lạy Chúa Giêsu, con đang mở tâm trí, trái tim, và tâm hồn con ra cùng Chúa… xin hãy nói chuyện với con… hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện… con muốn trở thành môn đệ của Chúa… muốn tiếp tục sứ mệnh và sứ vụ của Ngài trong lúc này và tại nơi này.”

Khi điều đó xảy ra, giáo hội và tất cả những gì đi cùng với giáo hội bắt đầu có ý nghĩa thực sự!

Cuối tuần này, điều quan trọng đối với tôi là chia sẻ câu chuyện đức tin của tôi với anh chị em.

Khi chúng ta nói về Đóng Góp, chúng ta nói về sự chia sẻ thời gian, tài năng, và của cải để tiếp tục sứ vụ của Chúa Giêsu cho thời điểm này và nơi này.

Là linh mục chánh xứ, tôi cần phải nhắc nhở với cộng đoàn rằng chúng ta là một “doanh nghiệp dưới chân Thánh giá.”

Xin vui lòng dành thời gian trong tháng này để xem lại Bản tin để thấy được nhiều cách anh chị em có thể cống hiến thời gian, tài năng, và của cải của mình.

Về của cải, xin vui lòng đọc lá thư Chánh Xứ của tôi và chú ý đến cách anh chị em có thể chắc chắn của cải của anh chị em là một món quà đặc biệt cho Chiến Dịch #iGiveCatholic hiện đang diễn ra.

Ngoài ra, hãy nhớ đến “Chiến Dịch Bạn Có Biết Không?”, “Các dự án đặc biệt OP”, “Chiến Dịch Seasons Capital”, và đóng góp hàng tuần là cách duy trì Ngân Sách Hoạt Động của chúng ta.

Có nhiều cách để cho đi thời gian, tài năng, và tài lực của anh chị em để tiếp tục sứ mệnh và sứ vụ của Chúa Giêsu cho lúc này và nơi này.

 

Một lần Chúa Giêsu hỏi môn đệ Phê rô của Ngài: “Anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu trả lời ấy đã đảo lộn cuộc đời của một ngư dân bình thường, và vì câu trả lời của ông, Phê rô đã thành người lãnh đạo giáo hội đầu tiên tử đạo.

 

Và cũng vậy: Chúa Giêsu nói với mỗi chúng ta: “Anh em bảo Thầy là ai?”

Hãy luôn nói chuyện với Chúa Giêsu và cùng Chúa Giêsu!