The Annual Catholic Appeal (ACA)— Renewing Hope | Tái Hồi Phục Niềm Hy Vọng


Scroll down for the Pastor’s Column.

Visit giving.sdcatholic.org to donate online

Watch a video about the Annual Catholic Appeal
Click on Play button.

The Annual Catholic Appeal (ACA)—
Renewing Hope

In this month of February, as we begin the Season of Lent, we begin this year’s Diocesan Annual Catholic Appeal (ACA). “Love letters” from me will be in the mail soon.

Please take time to read and reflect on this information. I pray that it will move you to support this Appeal. This year’s Diocesan goal is $3.5 million, the same as it was last year.

As we, the Parish of St. Thomas More, have been helped by the Diocese, it is now our time to help our Diocese and our sister Parishes.

If you have not supported the ACA in the past, this is the year to begin to do so. If you have supported the ACA in the past, and you are able to increase your gift, this is the year to do so.

Here are some facts and figures that are important information for you to have as you reflect upon your gift to the ACA.

Know that all that you do is much appreciated by me!

Did You Know?

 1. The ten acres of land on which our Parish Campus is built was a GIFT from the Diocese of San Diego.It has been the policy of the Diocese that it provides the land on which new Parishes will build their Campuses.
 2. The Diocese of San Diego provided St. Thomas More Parish with a $2 million INTEREST FREE loan to help us in the building of our Parish Center.We had been paying down this loan sporadically between 1999 and 2006.Then in January 2006 we began paying down the debt at $11,000/month.Our last payment was in December 2011.
 3. The Diocese of San Diego helped us to secure a
  $6.6 million loan with the National Office of the Knights of Columbus which allowed us to move forward and build our Permanent Church.
 4. The Annual Catholic Appeal (ACA) is our yearly opportunity to engage in the Diocesan effort to participate in Jesus’ mission of teaching, sanctifying, and serving.
 5. The goal of this year’s ACA is $3.5 million. The money will be directed for these purposes:
  A. Catholic Schools: $1,000,000
  B. Clergy & Seminarian Support: $1,000,000
  C. Faith Formation: $1,000,000
  D. Catholic Charities: $500,000
 6. As it was last year, our Fair Share Assessment this year is $50,000. This provides us with the opportunity “to pay it forward” and to assist not only the ongoing mission of Jesus on a Diocesan level, but to directly help other sister Parishes in our Diocese who are in need especially in these days of the pandemic.Just as we have been helped, it is now our turn to help other Parishes.
 7. Last year, only 309 STM households out of 1,311 chose to participate in the ACA. Last year our assessment was $50,000. We raised $86,699 from 24% of the Parish. The average gift was $280.I am hoping that we can increase the number of households participating in the ACA this year. I know that we can do this!
 8. 100% of the money raised over our $50,000 assessment will be returned to our Parish. It will provide necessary assistance to our financial situation in these days of the pandemic.Last year the overage was directed to the completion of the Mosaic: “Jesus, Divine Redeemer and Master of the Universe,” and our Memorial Wall in our Memorial Garden on the Southeast side of our Church.Last year, almost $37,000 was returned to the Parish. The completion of the Mosaic and Memorial Wall will begin in a few weeks!!
 9. Beginning this weekend, and continuing for several weekends, you will find Bulletin inserts describing how the ACA money is directed and used. Please take time to read these inserts each week.

Please respond favorably to my “love letter.” Please prayerfully reflect upon this information and act accordingly.

Thank you!

The Annual Catholic Appeal (ACA)—
Tái Hồi Phục Niềm Hy Vọng

Trong tháng Hai này, khi chúng ta bước vào Mùa Chay, chúng ta bắt đầu Annual Catholic Appeal (ACA) năm nay của giáo phận. Tôi sẽ gửi những “Lá Thư Yêu Thương” đến anh chị em.

 Xin anh chị em hãy dành thời gian để đọc và suy nghĩ về việc này. Tôi đã cầu nguyện để lá thư này sẽ làm anh chị em đóng góp cho ACA năm nay. Chỉ tiêu của Giáo Phận năm nay là $3.5 triệu, giống như năm ngoái.

 Giáo xứ St. Thomas More chúng ta đã từng được Giáo Phận giúp đỡ, giờ là lúc chúng ta phải giúp trở lại cho Giáo Phận và cho các giáo xứ bạn của chúng ta.

 Nếu trước đây anh chị em chưa từng đóng góp cho ACA, thì năm nay phải là năm anh chị em bắt đầu đóng góp. Nếu anh chị em đã từng đóng góp cho ACA trong quá khứ, và hiện anh chị em có điều kiện đóng góp nhiều hơn, thì năm nay phải là năm anh chị em tăng thêm phần đóng góp này.

 Dưới đây là một vài dữ kiện và số liệu quan trọng để anh chị em suy nghĩ về phần đóng góp của mình cho ACA.

 Xin biết cho rằng tôi rất biết ơn mọi đóng góp của anh chị em.

Anh Chị Em Có Biết:

 1. Mười mẫu đất mà giáo xứ chúng ta đang xây dựng cơ sở hiện nay là một Món Quà từ Giáo Phận San Diego.Đường lối của Giáo Phận là cung cấp đất để các giáo xứ mới xây dựng cơ sở của mình.
 2. Giáo Phận San Diego đã cho chúng ta vay $2 triệu Không Lãi Suất để chúng ta xây dựng Trung Tâm Giáo Xứ của chúng ta.Chúng ta đã trả món nợ này lai rai từ năm 1999 đến năm 2006.Sau đấy, vào tháng Giêng năm 2006, chúng ta bắt đầu trả $11,000 mỗi tháng.Lần trả cuối cùng là vào tháng 12 năm 2011.
 3. Giáo Phận San Diego đã giúp chúng ta vay $6.6 triệu từ Văn Phòng Trung Ương của Hội Knight of Columbus để chúng ta tiến hành xây dựng nhà thờ hiện nay.
 4. Annual Catholic Appear (ACA) là một cơ hội hằng năm để chúng ta dự phần trong nỗ lực của Giáo Phận tham dự vào sứ mệnh giảng dạy, thánh hóa, và phục vụ của Chúa Giêsu.
 5. Chỉ tiêu ACA năm nay là $3.5 triệu. Số tiền này sẽ được xử dụng trong các mục đích sau:
  A. Các trường Công giáo: $1,000,000
  B. Hỗ trợ tu sĩ và chủng sinh: $1,000,000
  C. Giáo lý: $1,000,000
  D. Các công tác từ thiện Công Giáo: $500,000
 6. Cũng như năm ngoái, phần phân bổ đóng góp năm nay của chúng ta là $50,000. Nó cho chúng ta cơ hội để “trả trước” và để chúng ta không những giúp những công tác mục vụ của Đức Giêsu ở cấp Giáo Phận, mà còn giúp đỡ trực tiếp những giáo xứ khác trong Giáo Phận đang cần sự giúp đỡ, đặc biệt trong những ngày Đại Dịch này.Giống như chúng ta đã được giúp đỡ, giờ là lúc chúng ta giúp đỡ các Giáo Xứ khác.
 7. Năm ngoái, chỉ có 309 hộ trên tổng số 1,311 hộ trong STM tham gia ACA. Năm ngoái phần phân bổ đóng góp của chúng ta là $50,000.Chúng ta đã quyên góp được $86,699 từ 24% của Giáo Xứ. Phần đóng góp trung bình là $280.Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tăng số hộ gia đình tham gia vào ACA năm nay. Tôi biết rằng chúng ta có thể làm được điều này!
 8. 100% số tiền quyên góp vượt quá $50,000 phân bổ sẽ được hoàn lại cho Giáo xứ chúng ta. Nó sẽ là sự hỗ trợ cần thiết cho tình hình tài chánh của chúng ta trong những ngày Đại Dịch này.Năm ngoái, phần thặng dư được dùng trong việc hoàn thành Bức Khảm: “Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế và Chủ Vũ Trụ,” và Bức Tường Tưởng Niệm trong Vườn Tưởng Niệm nằm về phía Đông Nam của Nhà thờ.Năm ngoái, gần $37,000 đã được trả lại cho Giáo Xứ. Việc hoàn tất Bức Khảm và Bức Tường Tưởng Niệm sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa !!
 9. Kể từ cuối tuần này và tiếp tục trong vài cuối tuần kế tiếp, anh chị em sẽ thấy có thêm các phụ trang kèm trong Bulletin trình bày về cách phân phối và xử dụng tiền ACA ra sao. Xin dành một ít thời gian để đọc các phụ trang này.

Xin anh chị em thuận tình đáp trả “lá thư yêu thương” của tôi. Xin anh chị em hãy cầu nguyện, suy ngẫm về dữ kiện này và hãy hành động phù hợp.

Cảm ơn anh chị em!