The Annual Catholic Appeal (ACA)–Time to “Pay It Forward”


The Annual Catholic Appeal (ACA)—
Time to “Pay It Forward”

In this month of February we begin this year’s Diocesan Annual Catholic Appeal (ACA).  “Love letters” from me will be in the mail soon.

Please take time to read and reflect on this information.  I pray that it will move you to support this Appeal. This year’s goal is $3.5 million.

As we, the Parish of St. Thomas More, have been helped by the Diocese, it is now our time to help our Diocese and our sister parishes.

If you have not supported the ACA in the past, this is the year to begin to do so.  If you have supported the ACA in the past, and you are in a position to increase your gift, this is the year to do so.

Here are some facts and figures that are important information for you to have as you reflect upon your gift to the ACA.

Know that all that you do is much appreciated by me!

Did You Know?

 1. The ten acres of land on which our Parish Campus is built was a GIFT from the Diocese of San Diego.It has been the policy of the Diocese that it provides the land on which new Parishes will build their Campuses.
 2. The Diocese of San Diego provided St. Thomas More Parish with a $2 million INTEREST FREE loan to help us in the building of our Parish Center.We had been paying down this loan sporadically between 1999 and 2006.

  Then in January 2006 we began paying down the debt at $11,000/month.

  Our last payment was in December, 2011.

 3. The Diocese of San Diego helped us to secure a $6.6 million loan with the National Office of the Knights of Columbus which allowed us to move forward and build our Permanent Church. Due to our good financial standing, the Diocese easily agreed to be the “second” on this loan.
 4. The Annual Catholic Appeal (ACA) is our yearly opportunity to engage in the Diocesan effort to participate in Jesus’ mission of teaching, sanctifying, and serving.
 5. The goal of this year’s ACA is $3.5 million. The money will be directed for these purposes:
  A. Catholic Schools & Tuition Assistance: $1,000,000
  B. Formation in the Faith: $600,000
  C. Retired Priests: $500,000
  D. Catholic Charities: $500,000
  E. Seminarian Support: $500,000
  F. Young Adult Ministry: $250,000
  G. Prison Ministry: $150,000

 6. Our Fair Share Assessment this year is $50,000. This provides us with the opportunity “to pay it forward” and to assist not only the ongoing mission of Jesus on a Diocesan level, but to directly help other sister Parishes in our Diocese who are in need.Just as we have been helped, it is now our turn to help other Parishes.
 7. Last year, only 335 STM households out of 1,247 chose to participate in the ACA. Last year our assessment was $50,000.

  We raised $65,002 from 27% of the Parish. The average gift was $194.Let us double the number of households participating in the ACA this year. I know that we can do this!
 8. 100% of the money raised over our $50,000 assessment will be returned to our Parish and it will be directed to the Operations Budget to help us balance our bottom line. Last year, a little over $15,000 was returned to the Parish and was directed to our Operations Budget.
 9. Beginning this weekend, and continuing for several weekends, you will find Bulletin inserts describing how the ACA money is directed and used. Please take time to read these inserts each week.

Please respond favorably to my “love letter.”   Please prayerfully reflect upon this information and act accordingly.

Thank you!

 

The Annual Catholic Appeal (ACA)—
Lúc để “trả trước”

Trong tháng Hai này chúng ta bắt đầu Annual Catholic Appeal (ACA) của địa phận. Tôi sẽ gửi lá thư “Yêu Thương” đến anh chị em trong vài ngày gần đây.

Xin anh chị em hãy dành thời gian để đọc và suy nghĩ về sự kiện này. Tôi xin rằng nó sẽ giúp anh chị em đóng góp cho ACA năm nay. Chỉ tiêu năm nay là $3.5 triệu.

Giáo xứ St. Thomas More chúng ta đã từng được Giáo Phận giúp đỡ, giờ là lúc chúng ta phải giúp trở lại cho Giáo Phận và cho các giáo xứ bạn của chúng ta.

Nếu trước đây anh chị em chưa từng đóng góp cho ACA, vậy năm nay phải là năm anh chị em bắt đầu đóng góp. Nếu trước đây anh chị em đã từng đóng góp cho ACA, và anh chị em hiện có điều kiện đóng góp nhiều hơn, vậy năm nay phải là năm anh chị em tăng thêm phần đóng góp này.

Dưới đây là một vài dữ kiện và số liệu quan trọng để anh chị em suy nghĩ về phần đóng góp của mình cho ACA.

Anh chị em cũng nên biết rằng tôi rất biết ơn mọi đóng góp của anh chị em.

Anh chị em có biết:

 1. Mười mẫu đất mà giáo xứ chúng ta đang xây dựng cơ sở hiện nay là một Món Quà từ Giáo Phận San Diego.Đường lối của Giáo Phận là cung cấp đất để các giáo xứ mới (thành lập) xây dựng cơ sở của mình.
 2. Giáo Phận San Diego đã cho chúng ta vay $2 triệu không tiền lời để chúng ta xây dựng Trung Tâm Giáo Xứ của chúng ta.Chúng ta đã trả món nợ này lai rai (lúc trả lúc không) từ năm 1999 đến năm 2006.

  Sau đấy, vào tháng Giêng năm 2006, chúng ta bắt đầu trả $11,000 mỗi tháng. Lần trả cuối cùng là vào tháng 12 năm 2011.

 3. Giáo Phận San Diego đã giúp chúng ta bảo đảm khoản vay $6.6 triêu từ Văn Phòng Quốc Gia của Knight of Columbus để chúng ta xây nhà thờ hiện nay. Cũng nhờ tình trạng tài chánh tốt, Giáo Phận đã dễ dàng đồng ý là người “thứ hai” của khoản nợ này.
 4. Annual Catholic Appeal (ACA) là một cơ hội hằng năm để chúng ta cùng với Giáo Phận tham dự vào sứ mệnh giảng dạy, thánh hóa, và phục vụ của Chúa Giê-su.
 5. Chỉ tiêu năm nay của ACA là $3.5 triệu. Số tiền này sẽ được xử dụng trong các mục vụ sau:
  A. Trường Công giáo & chương trình Hỗ Trợ Học Phí:
  $1,000,000
  B. Giáo lý: $600,000
  C. Linh mục nghỉ hưu: $500,000
  D. Các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo: $500,000
  E. Hỗ trợ chủng sinh: $500,000
  F. Mục vụ giới trẻ: $250,000
  G. Mục vụ lao tù: $150,000

 6. Phần phân bổ đóng góp của giáo xứ chúng ta năm nay là $50,000. Đây là cơ hội để chúng ta “trả trước” và để chúng ta không những giúp những công tác mục vụ của Đức Giê-su ở cấp Giáo Phận, mà còn giúp đỡ trực tiếp những giáo xứ khác trong Giáo Phận đang cần sự giúp đỡ.Cũng như chúng ta đã được giúp đỡ, giờ đến lượt chúng ta giúp đỡ các Giáo xứ khác.
 7. Năm ngoái, chỉ có 335 hộ trên tổng số 1,247 hộ trong STM tham gia ACA. Năm ngoái phần phân bổ đóng góp của giáo xứ chúng ta là $50,000.Chúng ta đã quyên góp được $65,002 từ 27% của Giáo xứ. Trung bình là $194.

  Chúng ta hãy cố gắng tăng gấp đôi số hộ gia đình tham gia vào ACA năm nay. Tôi biết rằng anh chị em có thể làm được điều này!

 8. 100% số tiền huy động vượt trên $50,000 sẽ được hoàn lại cho Giáo xứ của chúng ta và số tiền này sẽ được chuyển vào Ngân Sách Hoạt Động, giúp chúng ta cân bằng ngân sách của mình. Năm ngoái, hơn $15,000 đã được hoàn lại cho Giáo xứ và được chuyển đến Ngân Sách Hoạt Động của chúng ta.
 9. Bắt đầu từ cuối tuần này và tiếp tục trong vài cuối tuần kế tiếp, anh chị em sẽ thấy có thêm các trang kèm trong Bulletin trình bày về cách phân phối và xử dụng tiền ACA ra sao. Xin anh chị em hãy dành một ít thời gian để đọc các trang này.

Xin anh chị em đáp trả nồng nhiệt bức thư “Yêu Thương” của tôi. Xin anh chị em hãy cầu nguyện, suy ngẫm về sự kiện này và hãy hành động phù hợp.

Cảm ơn quý anh chị em!