The Most Holy Trinity | Lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh


The Most Holy Trinity

Today is the Feast of the Most Holy Trinity. The Trinity is a dogma of the Church.

A dogma is a truth appertaining to faith or morals; revealed by God, transmitted from the Apostles in the Scriptures or by tradition and proposed by the Church for the acceptance of the faithful.

Although the word “Trinity” is not found in the Bible, the earliest formulation of the Trinity is given to us from St. Paul about 25 years after the Resurrection of Jesus. We hear that formulation in St. Paul’s Second Letter to the Corinthians: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you.

The Trinity is a mystery that ultimately is undefinable and yet the Church attempts to define it.

It took four centuries, but by the end of the fourth century the theologians of the Church defined the mystery of the Trinity into this dogma: Father, Son, and Holy Spirit are consubstantial, one Godhead, one power, one substance, of equal dignity and majesty, but in three perfect hypostases or Persons.

So that is how the Church describes the Mystery of the Trinity … Isn’t that exciting??

Maybe we need to look at the purpose of dogma from another perspective as well.

In a letter to a friend, American author Flannery O’Connor (1925-1964) suggested, Dogma is only a gateway to contemplation and is an instrument of freedom and not of restriction. It preserves mystery for the human mind.

So this Trinitarian dogma should be a doorway to contemplate, to contemplate the mystery that is our God. How has God revealed himself to us? How do we perceive God to be?

Over the centuries, the Trinitarian dogma has encouraged reflection upon our God. These are just some of the images that have surfaced, coming to us out of our Scriptures and Tradition:

Father who provides…Mother who never forgets her children…the lover…the one who waits for us like an eager bridegroom…spirit…the one who breathes life into us…the hen brooding over her chicks…the one who refreshes us…the one who strengthens us…Caring gentle King…Good Shepherd…Creator…Redeemer…sanctifier…life giver…pain-bearer…love-maker…Emmanuel…God with us…the Just Judge…the one who is all wisdom…Prince of Peace…Healing…the Lamb of God…the source of all healing…the one whose forgiveness is limitless…

These are just a few of the many images that capture a slice, a piece of the Mystery that is God.

Who is God for you? How do you attempt to describe the God you experience in your life? Take a moment and in the silence of your hearts, try to put into words as to whom God is for you today, at this moment, June 07, 2020.

It may be one word, it may be several words…

Are you settling for a fourth century Council definition: Father, Son and Holy Spirit are consubstantial, one Godhead, one power, one substance, of equal dignity and majesty, but in three perfect hypostases or Persons?

Or will you allow this definition to be a gateway to contemplation…contemplation of mystery, the mystery of God, and God’s many mysterious meanderings and wanderings in your life.

Don’t settle for the generic formula!

Ultimately, it is not about the head, it is about the heart.

Lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh

Hôm nay là ngày Lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Chúa Ba Ngôi là một Tín Điều của Giáo Hội.

Tín điều là một sự thật thuộc về đức tin hay luân lý; được Thiên Chúa mặc khải, được truyền đi từ các Tông Đồ qua Kinh Thánh hay theo truyền thống và được Giáo Hội đặt ra để các tín hữu tin theo.

Mặc dù chữ “Chúa Ba Ngôi” không được tìm thấy trong Phúc Âm, sự hình thành ban đầu của chữ Chúa Ba Ngôi đến với chúng ta từ Thánh Phao-lô vào khoảng 25 năm sau khi Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta nghe nói sự hình thành này trong Lá Thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Côrintô: Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần.

Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm không thể định nghĩa được nhưng Hội Thánh cố gắng định nghĩa điều đó.

Phải mất bốn thế kỷ, cho đến cuối thế kỷ thứ tư, các nhà Thần học của Giáo Hội đã định nghĩa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong tín điều: Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đồng bản thể, một Thiên Chúa, một quyền năng, một bản chất cùng nhân phẩm và uy nghi như nhau, nhưng trong ba ngôi vị hay ba Người hoàn chỉnh.

Đấy là cách Hội Thánh mô tả Mầu Nhiệm của Chúa Ba Ngôi ….. Điều đó có phải là thú vị không??

Có lẽ chúng ta cũng cần nhìn vào mục đích của tín điều từ một quan điểm khác.

Trong lá thư gửi cho một người bạn, tác giả người Mỹ Flanery O ‘Connor (1925-1964) đã đề xuất, Tín điều chỉ là một cửa ngõ để suy gẫm và là một một công cụ tự do và không hạn chế. Nó bảo tồn sự huyền bí cho tâm trí con người.”

Vậy thì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi này nên là cánh cửa để suy ngẫm, để suy ngẫm về mầu nhiệm là Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta như thế nào? Làm sao chúng ta nhận thức được Thiên Chúa?

Trải qua bao thế kỷ, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã khuyến khích sự suy tư về Thiên Chúa chúng ta. Đây chỉ là một số hình ảnh đã xuất hiện, đến với chúng ta từ Thánh Kinh và Truyền Thống:

Người Cha cấp dưỡng … Người Mẹ không bao giờ quên con cái … người yêu … người đang chờ đợi chúng ta giống như một chú rể nóng lòng … thần linh… người thổi sự sống vào chúng ta … gà mái ấp ủ gà con … người đổi mới chúng ta … người ban sức mạnh cho chúng ta… Nhà Vua nhân hậu lo liệu …

Mục tử tốt lành … Đấng tạo hoá … Đấng Cứu Chuộc … đấng thánh hoá …người cho mạng sống … người chịu đau đớn … người ban tình yêu … … Emmanuel … Thiên Chúa ở cùng chúng ta …

Người Thẩm Phán Công Tâm … người đầy khôn ngoan … Hoàng Tử của Bình An … Chữa Lành … Chiên Thiên Chúa … nguồn gốc của mọi chữa lành … người mà sự tha thứ là vô hạn …

Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều hình ảnh chụp được một phần, một mảnh của sự huyền nhiệm đấy là Thiên Chúa.

Ai là Thiên Chúa của anh chị em? Anh chị em mô tả Thiên Chúa mà anh chị em trải nghiệm trong cuộc đời mình thế nào? Hãy dành chút thời gian và lắng đọng tâm hồn, cố gắng diễn tả bằng lời Thiên Chúa là ai cho mình hôm nay, tại thời điểm này, ngày 7 tháng 6 năm 2020.

Có thể là một từ, có thể là nhiều từ …

Anh chị em có đồng thuận với định nghĩa ở thế kỷ thứ tư: Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đồng bản thể, một Thiên Chúa, một quyền năng, một bản chất cùng nhân phẩm và uy nghi như nhau, nhưng trong ba ngôi vị hay ba Người hoàn chỉnh.

Hay anh chị em để cho định nghĩa này là một cửa ngõ cho suy ngẫm … suy ngẫm về sự huyền bí, huyền bí của Thiên Chúa, và vô số quanh co uốn khúc lan man bí ẩn của Thiên Chúa trong cuộc đời anh chị em.

Đừng dựa vào công thức chung chung!

Cuối cùng, đó không phải là về trí óc, mà là về con tim