The Paschal Candle | Cây Nến Phục Sinh


July 5, 2020 – Fourteenth Sunday in Ordinary Time

The Paschal Candle

My fellow Parishioners,

The very tall, singular candle that is present in a Church is called the Paschal Candle.

The Paschal Candle is blessed at the Easter Vigil, and is lit at all Masses throughout the Great Fifty Days of the Easter Season.

Then through the rest of the year, it is lit and is present for every Baptism and every Funeral Mass.

The Paschal Candle reminds us that Jesus is the Light of the World, and Jesus, if we allow him, walks with us on our journey of life and faith, from Baptism to Death.

At this point in our Liturgical Year, the Paschal Candle would only be lit for Baptisms and Funerals.

But because of the days in which we find ourselves, I have made the pastoral decision to keep the Paschal Candle in the altar area and to keep it lit for all Masses and for all Services that take place in the Church.

It is, and will be, a reminder for all of us that Jesus is with us, walks with us, and is lighting the way
for us.

Thank you, Jesus!

 

 

Cây Nến Phục Sinh

Các Tín Hữu Thân Mến của tôi,

Cây nến độc nhất thật cao trong nhà thờ được gọi là cây Nến Phục Sinh.

Cây Nến Phục Sinh được làm phép trong đêm Vọng Phục Sinh, và được đốt trong các Thánh Lễ trong suốt Năm Mươi Ngày Trọng Đại của Mùa Phục Sinh.

Sau đấy, những ngày còn lại trong năm, nó xuất hiện và được đốt lên trong các lễ Rửa Tội và trong các Thánh Lễ An Táng.

Cây Nến Phục Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu là Ánh Sáng Thế Gian, và Chúa Giêsu, nếu chúng ta cho phép Ngài, sẽ đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc sống và hành trình đức tin của chúng ta, từ lúc Rửa Tội cho đến khi Lìa Đời.

Vào thời điểm này trong Năm Phụng vụ của chúng ta, Nến Phục Sinh chỉ được thắp cho Lễ Rửa tội và Lễ An Táng.

Nhưng vì chúng ta tìm thấy được chính mình trong những ngày này, tôi đã có một quyết định mục vụ là giữ Nến Phục Sinh trên Cung Thánh và để nó thắp sáng cho tất cả các Thánh Lễ và cho tất cả các Mục Vụ cử hành trong nhà thờ.

Nó là, và sẽ là, một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, và Ngài soi sáng con đường cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa!