The Vineyard | Vườn nho


The Vineyard

The vineyard is a popular Christian symbol. It appears a number of times in the New Testament.

Very simply, the earth is the vineyard. We are workers in that vineyard. There were workers before us. There will be workers after us.

While we are in the vineyard, we are called to tend it and to bear fruit. One day, for each of us, there will be an accounting of our efforts in the Owner’s vineyard.

God is the Owner. We are the workers. We are God’s stewards. We get ourselves into trouble when we begin to create illusions that we are the owners.

Failing to recognize that all is pure gift, and that we enjoy the gift just for a short time, we fantasize that we own things; that these things, whatever they may be, belong to us.

We get caught up in our ownership and begin to use God’s vineyard for our own purposes.

We cloud our vision with ownership. We clear our vision with stewardship.

When we, deep in our hearts and souls, come to the realization that we are just “passing through” the vineyard, as invited guests of the Owner, we begin to see clearly.

Our time, our talent, and our treasure are products of God’s vineyard. It is the “stuff” of the vineyard, the Owner’s “stuff” that has given us the ability to create our time, talent, and treasure.

To be in right relationship with the Owner, we must recognize the Owner and carry an attitude of praise and gratitude, and a desire to give back what has been given to us.

The Scriptures remind us over and over again that the “first fruits” belong to the Owner, they belong to God, and they become our gift of praise and thanksgiving. The “first fruits” keep us sensitive to the fragility and timeliness of life, remind us that we are stewards, not owners, and help to keep our vision clear and crisp.

May each of us take time to reflect upon our relationship with God, and rededicate the “first fruits” of our time, talent, and treasure to the Owner of the vineyard!

 

Vườn nho

Vườn nho là một biểu tượng phổ biến trong Kitô giáo. Nó được nhắc đến nhiều lần trong Tân ước.

Cũng đơn giản thôi, trái đất là vườn nho. Chúng ta là tá điền trong vườn nho đó. Đã có những tá điền đến trước chúng ta. Sẽ có những tá điền đến sau chúng ta.

Trong khi chúng ta ở trong vườn nho, chúng ta được mời gọi để chăm sóc và làm nó trổ sinh hoa trái. Mỗi một ngày, Chủ vườn nho đều tính công của mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa là chủ vườn nho. Chúng ta là những tá điền. Chúng ta là những quản gia của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ gặp rắc rối khi chúng ta tự tạo ảo tưởng cho rằng chúng ta là chủ vườn nho.

Không nhận ra rằng tất cả là món quà, và chúng ta tận hưởng món quà này chỉ trong một thời gian ngắn, mà chúng ta lại mơ màng viễn vông cho rằng chúng ta sở hữu mọi thứ; bất kể chúng là món gì, chúng đều thuộc về chúng ta. Chúng ta đã bị cuốn hút vào quyền sở hữu và bắt đầu xử dụng vườn nho của Thiên Chúa vào mục đích riêng của mình.

Chúng ta bị vẩn đục cái nhìn của chủ nhân ông. Chúng ta đánh mất đi cái nhìn của một quản gia.

Tự tận đáy tâm hồn, khi chúng ta nhận ra mình chỉ “đi ngang qua” vườn nho như là một người khách được Chủ vườn mời, lúc ấy chúng ta mới thấy rõ.

Thời giờ, tài năng, của cải của chúng ta đều là sản phẩm từ vườn nho của Thiên Chúa. Chính những sản phẩm của Chủ vườn nho này đã cho chúng ta khả năng để tạo ra thời giờ, tài năng và của cải của mình.

Để có mối quan hệ đúng đắn với Chủ vườn nho, chúng ta phải nhận ra được Chủ vườn nho và dâng lời ngợi khen và cảm tạ, và mong được đáp trả lại những gì chúng ta đã nhận lãnh.

Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết rằng “hoa trái đầu mùa” là của Chủ vườn nho, là của Thiên Chúa, và chúng trở thành món quà để ngợi khen và cảm tạ. Những “hoa trái đầu mùa” này cho chúng ta những cảm nhận về sự mong manh và sự vĩnh cửu của cuộc đời, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những quản gia, không phải là những người chủ, và giúp cái nhìn của chúng ta được rõ ràng và sắc nét.

Mong rằng mỗi chúng ta dành thời gian để suy gẫm về mối quan hệ giữa mình và Thiên Chúa, và trao lại những “hoa trái đầu mùa” gồm thời giờ, tài năng, và của cải của mình cho Chủ của vườn nho!