Towers of Faith—Be a Part of the Legacy! | Tòa Tháp Đức Tin—Hãy Là Một phần Của Di Sản!


Towers of Faith—Be a Part of the Legacy!

You Are Invited to Become a Tower of Faith!

The “Towers of Faith” is a grass-roots movement that has arisen due to the generosity of a number of parishioners who wanted to ensure that the treasure they would leave behind upon their death would be a sign of life for future generations and a legacy that would continue to support the ministries of St. Thomas More parish.

The “Towers of Faith” partnership began in 2006 and is now 14 years old and has been a very important financial “piece” that has made possible the construction of our Church and helped to support the many ministerial activities of our Parish.

Since the inception of the “Towers of Faith,” nearly $3 million has been raised: $424,000 directed to our Operations Budget and $2,571,000 for the construction of our Church.

“Towers of Faith” are people who share a common bond of overt generosity and visionary leadership which nourishes the ongoing success of our Parish.

The “Towers of Faith” have included St. Thomas More in their estate planning—through Designated Beneficiary Accounts, Life Insurance, Wills, Living Trusts, Stocks, and Gifts of Property. In some fashion, St. Thomas More is remembered, just as they remember family members and friends!

“Towers of Faith” is an important part of our future support. It helps to ensure that we can confidently move into the future and meet “head-on” the challenges that await us, especially in these days of the pandemic.

It is my hope that you would consider remembering St. Thomas More in your estate planning and become a “Tower of Faith.”

All you need do is include St. Thomas More in your estate planning. There is no minimum amount required. No documents need be reviewed. You simply need to inform us that St. Thomas More is being remembered in your estate planning.

If you would like more information and would like to accept this invitation to be a “Tower of Faith,” please contact me or Ron Briseno, our Business Manager/Director of Development.

We will be more than happy to answer any questions that you may have.

Become a “Tower of Faith”—be a part of the legacy!

Fr. Mike Ratajczak
Pastor
MichaelR@stmoside.org
760-758-4100 x100
Mr. Ron Briseno
Business Manager/
Director of Development
RonB@stmoside.org
760-758-4100 x104

Tòa Tháp Đức Tin—Hãy Là Một phần Của Di Sản!

Anh chị Em được mời gọi để trở
thành một Tòa Tháp Đức Tin!

Tòa Tháp Đức Tin” là một phòng trào được dựng nên do lòng quảng đại của một số giáo dân muốn gia tài của họ để lại sau khi qua đời, phải là một biểu hiệu của sự sống cho các thế hệ tương lai và phải là di sản tiếp tục hỗ trợ cho các công tác mục vụ của giáo xứ St. Thomas More.

Hội các “Tòa Tháp Đức Tin” bắt đầu từ năm 2006 và đến nay được 14 năm và là một phần rất quan trọng về mặt tài chánh trong công việc xây dựng nhà thờ và hỗ trợ các sinh hoạt mục vụ của Giáo Xứ.

Kể từ khi bắt đầu chương trình các “Tòa Tháp Đức Tin,” gần 3 triệu đô đã được quyên góp: $424,000 được dùng cho Ngân Sách Hoạt Động và $2,571,000 được dùng cho công trình xây cất nhà thờ.

Các “Tòa Tháp Đức Tin” là những người có cùng chung lòng quảng đại và tầm nhìn của người lãnh đạo, ấp ủ sự thành công của Giáo Xứ.

Những người trong “Tòa Tháp Đức Tin” đã ghi tên nhà thờ St. Thomas More vào hoạch định di sản của họ qua – Trương Mục Người Thụ Hưởng, Bảo Hiểm Nhân Thọ, Di Chúc, Tín Thác Di Chúc, Cổ Phiếu và Bất Động Sản. Trong một cách thức nào đó, St. Thomas More được nhớ đến như họ nhớ đến thân nhân và bạn bè của họ.

Chương Trình “Tòa Tháp Đức Tin” là một phần quan trọng trong sự hỗ trợ tương lai. Chương Trình chắc chắn giúp chúng ta vững tin tiến bước đến tương lai và đối đầu với những thử thách đang chờ đợi, nhất là trong những ngày tháng dịch bệnh này.

Tôi mong rằng quý anh chị em nghĩ đến việc ghi tên St. Thomas More trong hoạch định di sản của mình và trở thành một “Tòa Tháp Đức Tin.”

Anh chị em chỉ cần để St. Thomas More vào hoạch định di sản của anh chị em. Không có quy định số tiền tối thiểu. Không hồ sơ cần phải cứu xét. Anh chị em chỉ cần báo cho nhà xứ biết là St. Thomas More có tên trong hoạch định di sản của anh chị em.

Nếu muốn biết thêm chi tiết và nhận lời mời gọi trở thành một “Tòa Tháp Đức Tin”, xin quý anh chị em vui lòng liên lạc với tôi hoặc ông Ron Briseno, Giám Đốc Điều hành về Kinh Doanh và phát Triển.

Chúng tôi rất vui được trả lời mọi thắc mắc của quý anh chị em.

Hãy trở thành một “Tòa Tháp Đức Tin”—Hãy là một phần của di sản!

Linh Mục Mike Ratajczak
Chánh Xứ
MichaelR@stmoside.org
760-758-4100 x100
Ron Briseno
Giám Đốc Điều hành về
Kinh Doanh và phát Triển
RonB@stmoside.org
760-758-4100 x104