Works of Mercy


Works of Mercy

If you are still looking for something to do during this Lenten Season, let me recommend the traditional “Works of Mercy—Corporal and Spiritual.”

 

Corporal Works of Mercy

To Feed the Hungry

To Give Drink to the Thirsty

To Clothe the Naked

To Shelter the Homeless

To Visit the Sick

To Ransom Captives

To Bury the Dead

 

Spiritual Works of Mercy

To Instruct the Ignorant

To Counsel the Doubtful

To Admonish Sinners

To Bear Wrongs Patiently

To Forgive Others Willingly

To Comfort the Afflicted

To Pray for the Living and the Dead

 

Let’s get going…

 

We all have a lot of work to do.

 

We have two more weeks of Lent, but we also have 365 days in every year to keep going!

 

Những Việc Làm Bác Ái

Nếu quý ÔBACE đang nghĩ đến việc làm trong Mùa Chay này, tôi xin đề nghị “Những Việc Làm Bác Ái—Thể Xác và Tâm Linh” truyền thống

 

Việc Bác Ái Về Thể Xác

Cho kẻ đói ăn

Cho kẻ khát uống

Cho kẻ rách rưới ăn mặc

Cho khách đỗ nhà

Viếng kẻ liệt

Chuộc kẻ làm tôi

Chôn xác kẻ chết

 

Việc Bác Ái Về Tâm Linh

Lấy lời lành mà khuyên người

Mở dạy kẻ mê muội

Răn bảo kẻ có tội

Nhịn kẻ mất lòng ta

Tha kẻ dể ta

An ủi kẻ âu lo

Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

 

Chúng ta hãy bắt đầu…

 

Chúng ta đều có nhiều việc để thực hiện.

 

Chúng ta còn hai tuần nữa trong mùa Chay, nhưng chúng ta còn 365 ngày trong năm để tiếp tục!